ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

POMALY ROZPUSTNÁ HNOJIVÁ A ICH VYUŽITIE V LESNÍCTVE

Pôda ako jedna zo základných zložiek životného prostredia je rozsiahly komplex minerálnych, organických látok a zložiek živej prírody, ktoré na seba nepretržite pôsobia a vzájomne sa ovplyvňujú. Preto akýkoľvek nevhodný zásah, či už mechanický alebo chemický ju môže nielen znehodnocovať, výrazne poškodiť ba až zničiť.

 

Je nám známe, že jedným zo závažných spôsobov antropogénneho ovplyvňovania lesnej pôdy je nepretržité pôsobenie imisií, prejavujúce sa výraznými zmenami vo fyzikálnych aj chemických vlastnostiach pôdy. Často je možné pozorovať prehlbujúci sa nepriaznivý stav v zásobách základných živín v pôde. Vplyvom kyslých zrážok dochádza k trvalému zakysľovaniu pôdneho prostredia, postupnému uvoľňovaniu bázických prvkov, ich vyplavovaniu a tým k výraznému ochudobňovaniu pôd. Vplyvom kyslej depozície teda dochádza k vymývaniu báz (K, Mg) ako to uvádza Pavlenda (1999).Tieto faktory veľmi nepriaznivo ovplyvňujú úrodnosť lesných pôd a preto je potrebné pristúpiť k melioračným opatreniam. Významný melioračným opatrením je hnojenie. Zdôvodnenie potreby hnojenia lesných pôd uvádza Materna (1999) :

  • z lesných ekosystémov je neustále odčerpávané bez náhrady obrovské množstvo biogénnych prvkov

  • od druhej polovice minulého storočia sa do lesných pôd v celej strednej Európe dostáva v kyslom spade veľké množstvo síry (odhad je 6000 kg/ha) a tomu odpovedajúce množstvo protónov, čo spôsobuje ďalšie veľmi významné ochudobnenie lesných pôd

  • v súčasnej dobe sú preto lesné pôdy u nás i v strednej Európe celkovo, veľmi silne až extrémne kyslé, veľmi chudobné na vápnik, horčík, draslík, miestami vystupuje aj nedostatok fosforu a stopových prvkov

  • minerálna výživa v našich lesných porastoch je na veľkých plochách ovplyvnená nedostatkom horčíka, vápnika, niektorých stopových prvkov a na veľkých plochách aj dusíka, čo sa prejavuje karenčnými javmi nielen v starších porastoch, ale aj v kultúrach na veľkých plochách

  • veľmi významné sú poruchy výživy hlavne vo vyšších oblastiach

  • v organickom horizonte lesných porastov je síce viazané pomerne veľké množstvo živín, tie ale sú však ťažko prístupné, ich mineralizácia je zaťažená práve extrémnou kyslosťou, príp. priamym nepriaznivým vplyvom imisií a spadom ťažkých kovov a rizikových prvkov a iné.

 

V súčasnosti preto nadobúda na význame prihnojovanie lesných kultúr nielen na pôdach so zníženou produkčnou schopnosťou, ale aj meliorácie a hnojenie pôd pri obnove porastov v imisiami postihnutých oblastiach. Obzvlášť pri výsadbe je žiadúce podporiť rast a vitalitu vysádzaných drevín. Pretože jednou zo zásadných úloh lesného hospodárstva, ktoré má zaistiť vyššiu stabilitu lesov aj s ohľadom na očakávané klimatické zmeny, je významne zvýšiť zastúpenie cieľových listnatých drevín, ktoré sú celkove náročnejšie na úrodnosť pôdy ako ihličnany, je ich meliorácia veľmi potrebná.

 

Problematiku hnojenia a dohnojovania lesných kultúr môžeme rozdeliť do dvoch základných oblastí. Prvou je problematika výživy voľnokorennej a obalenej sadby v lesnej škôlke, druhou dôležitou oblasťou je zásobné hnojenie pri výsadbe na stanovište a dohnojovanie mladých porastov. Na našom trhu je niekoľko druhov a typov hnojív rozdielnej kvality. Kritériom výberu hnojív je nielen obsah prvkov živín v požadovanom pomere, ale aj technické a personálne možnosti pre ich aplikáciu v konkrétnom mieste. V dnešnej dobe je limitujúcim faktorom aj finančné zaistenie nákupu a aplikácia hnojív. Pri samotnej aplikácií hnojenia lesných kultúr je potrebné zohľadniť určité špecifikum tejto činnosti. Ide hlavne o potrebu jednoduchej aplikácie hnojiva a trvanie účinku hnojenia čo najdlhšie. Týmto podmienkam vyhovujú pomaly rozpustné hnojivá v tabletovej forme.

 

K tomuto účelu bol vyvinutý rad zásobných hnojív s predĺženou dobou účinnosti. Pomalé a postupné uvoľňovanie živín z týchto špeciálnych hnojív je zaisťované rozdielnymi vlastnosťami a je treba podotknúť, že aj s rozdielnymi výsledkami. Významné využitie týchto hnojív sa javí najmä pri zakladaní trvalých porastov, pretože poskytuje rastlinám plynulú výživu v najkritickejšom období, t.j. po výsadbe, pri prekoreňovaní a v prvom období rastu. Toto kritické obdobie môže trvať u drevín aj niekoľko rokov a závisí hlavne od priebehu klimatických faktorov v danom období. Je pritom zrejmé, že po výsadbe trvalých porastov na stanovište už vo väčšine prípadov nie je možné zabezpečiť rastlinám takú starostlivosť, ako v škôlke.

 

Zásobné, pomaly rozpustné hnojivá dovoľujú zjednodušenie systému hnojenia. Celková dávka hnojiva sa zapraví do substrátu na začiatku vegetácie a vďaka pomalej rozpustnosti nehrozí nebezpečenstvo prehnojenia. Doba pôsobenia je závislá na type a dávke hnojiva, na vlastnostiach pôdy a klimatických podmienkach. Pomaly pôsobiace hnojivá môžeme rozdeliť na tri základné typy:

  • biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny

  • hnojivá vzhľadom na svoje chemické zloženie ťažkorozpustné vo vode a uvoľňujúce živiny pozvoľným rozpúšťaním alebo hydrolýzou

  • vodorozpustné hnojivá obalené rôznymi látkami, brzdiacimi ich rozpúšťanie

 
Najznámejším hnojivom tejto kategórie sú pravdepodobne granulované hnojivá radu Osmocote®, (výrobca firma Scotts®) používané v celej Európe, prevažne na pestovanie okrasných rastlín. Uvoľňovanie živín z tohto hnojiva je závislé výlučne na teplote pôdy. Limitujúcim faktorom pre jeho použitie je cena ktorá sa pohybuje v závislosti od jeho chemického zloženia v rozmedzí 120-170 Kč/kg*1.

 


SILVAMIX® pomaly pôsobiace hnojivo

 

Medzi množstvom hnojív, či už klasických alebo vyvinutých s ohľadom na špecifické potreby lesného hospodárstva sú aj hnojivá radu Silvamix® a Silvagen® (výrobca Ecolab Znojmo s.r.o.). Vývoj a výroba týchto hnojív sa začala v 80-tych rokoch na základe objednávky Severočeských lesov, hlavne s ohľadom na obnovu imisne zaťažených porastov. Sú to hnojivá, ktorých prednosťou je pomalé rozpúšťanie a uvoľňovanie živín. Samotné uvoľňovanie živín je závislé od pôdnej vlhkosti. Hnojivá sa dodávajú v práškovej, tabletovej alebo briketovej a granulovej forme.

 

Hnojivá radu SILVAMIX® (Silvamix® MG, Forte, A, J, W, R, Silvagen), ako uvádza výrobca, sú špeciálne plné hnojivá s vysokým obsahom živín. Tieto sa z nich uvoľňujú pozvoľne a dlhodobo (min. 2 roky). Hnojivá sú určené k hnojeniu a dohnojovaniu širokej škály kultúr. Obsahujú hlavne živinu N vo forme močovinovo - aldehydových kondenzátov (Ureaform) vyznačujúcich sa rôznou rozpustnosťou vo vode v závislosti na dĺžke polykondenzátového reťazca. Poskytujú zdroj pomalej dusíkatej výživy. Na začiatku hnojenia sa nevytvára nežiadúca vysoká koncentrácia dusíka v pôdnom roztoku a nezvyšujú sa jeho straty z pôdy. Výraznou prednosťou hnojív SILVAMIX® sú málo rozpustné podvojné fosforečnany draselnohorečnaté, ktoré zaručujú spomínané pozvoľné uvoľňovanie aj ďalších základných živín ako: fosfor, draslík a horčík. Ich cena sa pohybuje okolo 33 – 42 Kč/kg*1

 

V pozvoľnom uvoľňovaní živín spočíva aj zásadný rozdiel medzi tabletovanými výrobkami Silvamix® a hnojivými tabletami Preform, ktoré sa v lesnom hospodárstve (ČSSR) používali v rokoch 1987-1992 (Nárovec, 1989). Hnojivá Preform naopak tvorili rýchlo rozpustné komponenty (močovina, síran draselný, práškový superfosfát). V lyzimetrických testoch, ktoré realizovali na VÚLHM - VS Opočno s tabletami Preform sa ukázalo, že už v priebehu 2 mesiacov (resp. pri sume zrážok cca 150 mm) došlo k vyplaveniu takmer celého množstva dusíka a k uvoľneniu podstatného (70 %) podielu draslíka z hnojiva. Pritom nebol z tabliet uvoľňovaný fosfor.

Špecifikom hnojív SILVAMIX® je, že už od roku 1983 sa ich vývoj a následná výroba realizovali výhradne podľa požiadaviek lesníckej praxe. Hnojivo malo byť prednostne používané pre dohnojovanie výsadieb lesných drevín na imisných holinách Krušných hôr a špecifikáciu pre jeho prípravu zadávalo vtedajšie podnikové riaditeľstvo Severočeských štátnych lesov. Požiadavku na pozvoľné uvoľňovanie všetkých živín z hnojiva riešil výrobca optimalizáciou chemického zloženia východzích surovín. Použitie tohto hnojiva našlo široké uplatnenia v imisných oblastiach Čiech a Poľska. V roku 2000 sme pristúpili k testovaniu tohto hnojiva aj na Slovensku.

 


Prvé výsledky účinkov hnojiva SILVAMIX® MG na Slovensku

 

Pri výbere hnojiva sme sa rozhodli pre variant SILVAMIX® MG v tabletovej (výsadby a kultúry v imisných oblastiach) a práškovej forme (výsevy a obaľované sadenice v škôlkach). Samotné testovanie tabletovej formy SILVAMIX® MG sa uskutočnilo na OZ Námestovo a Beňuš. Vybrané porasty na týchto závodoch sa nachádzajú pod vplyvom kyslých imisií.

 

Hnojivo sa testovalo buď priamo pri jarnej výsadbe, alebo sa aplikovalo na viacročné výsadby. Pre komplexnejšie hodnotenie vplyvu hnojenia na rast lesných kultúr sme zvolili nielen rôzne dreviny, ale aj rôzny sadbový materiál (na OZ Beňuš sa testovanie uskutočnilo na obaľovanom sadbovom materiáli-Jiffy). Ako testovacie dreviny sa použili smrek, jedľa a buk. V tabuľke č.1 a 2 sú uvedené výsledky testovania. Tieto výsledky sú zatiaľ predbežné a pre úplné zhodnotenia vplyvu hnojiva na rast sledovaných drevín bude potrebné uskutočniť merania aj po druhej vegetačnej perióde, kedy by sa mal najvýraznejšie prejaviť účinok hnojenia. Je možné však skonštatovať pozitívny vplyv hnojenia na rast sadeníc (foto 1).

 

Tabuľka 3:  Priemerné rastové parametre smreka obyčajného na holine v lokalite LS Zákamenné pred aplikáciou a po aplikácii hnojiva Silvamix®MG

 

Hnojivo

Drevina
porast

Tablety
počet

Termín merania

Poznámka

Jar 2000

Jeseň 2000

Výška
(cm)

Hrúbka v k.k.
(mm)

Výška
(cm)

Hrúbka v k.k.
(mm)

SILVAMIX®MG

Smrek

6

44,7

10,1

65,2a

12,4a

Holina aplikácia hnojiva k 3 -ročnej výsadbe

4

45,5

10,1

63,3a

12,6a

2

47,1

10,2

61,2a

12,8a

0

50,3

10,1

61,7a

11,4a

 

 

Tabuľka 4:  Vplyv aplikácie rôzneho množstva tabletovaného hnojiva SILVAMIX®MG na rast jednoročných Jiffy semenáčikov smreka v prvom roku hnojenia na ploche Jasienok (LS Beňuš)

 

Hnojivo

Drevina
porast

Tablety
počet

Termín merania

Poznámka

Jar 2000

Jeseň 2000

Výška
(cm)

Hrúbka v k.k.
(mm)

Výška
(cm)

Hrúbka v k.k.
(mm)

SILVAMIX®MG

Smrek Jiffy

6

8,4

2,9

16,0a

3,9a

Jesenná výsadba holina (1999) aplikácia hnojiva
Jar 2000

4

8,8

2,6

16,6a

3,8a

2

8,0

2,5

16,0a

3,9a

0

8,5

2,8

14,4b

3,4b

 

Prášková forma SILVAMIX®MG bola testovaná v lesných škôlkach na semenáčikoch duba, smreka a jedle. Z tabuľky 4 a 5 je zrejmý priaznivý vplyv hnojenia SILVAMIXU® MG na rast semenáčikov.

 

 

Tabuľka 4:  Priemerná výška nadzemnej časti a hrúbky koreňového krčka dvojročných semenáčikov smreka a jedle po aplikácii hnojiva SILVAMIX®MG v škôlke Tanečník – OZ Námestovo 

 

Hnojivo Drevina Dávka hnojiva
(g/m2)
Termín merania Poznámka
Jeseň 2000
Výška
(cm)
Hrúbka v k.k.
(mm)
SILVAMIX®MG
(prášková forma)
Smrek 400 13,4 2,4 Škôlkované sadenice 1+1
Kontrola 10,4 1,7
Jedľa 400 13,2 2,7 Škôlkované sadenice 2+1
Kontrola 10,8 1,9

 

 

Tabuľka 5:  Priemerná výška nadzemnej časti a hrúbky koreňového krčka dvojročných semenáčikov duba pri rôznych dávkach hnojiva SILVAMIX®MG v škôlke BZ Stráž – LVÚ Zvolen

 

Hnojivo Drevina Dávka
hnojiva
(g/m2)
Termín merania Poznámka
Jar 2000 Jeseň 2000
Výška
(cm)
Hrúbka v k.k.
(mm)
Výška
(cm)
Hrúbka v k.k.
(mm)
SILVAMIX®MG Dub 500 10,3 4,7 44,7 7,4 Dvojročný výsev duba
300 11,1 4,5 27,9 6,1
150 12,3 5,6 24,9 5,9
Kontrola 12,8 5,0 17,5 4,9

 

 

Výrazný vplyv aplikácie hnojiva bol zaznamenaný hlavne pri dubových semenáčikoch. Po aplikácii 500 g/m2 hnojiva sa zistil 330% výškový prírastok a rovnako význame sa zvýšil priemer koreňového krčka. Pri aplikácii 150 a 300g/m2 sa dosiahol 100% resp. 150% výškový prírastok. Na druhej strane pri kontrolnom variante bol zistený len 36% výškový prírastok. Pri posudzovaní hnojiva sme okrem kvantitatívnych ukazovateľov (výškový a hrúbkový prírastok) venovali pozornosť aj kvalitatívnym znakom sadbového materiálu (vyzretosť terminálneho výhonka). Aj pri dávke 500g/m2 dokázala nadzemná časť vyzrieť a rovnako si semenáčiky zachovali kvalitný koreňový systém (foto 2). K ďalšej výhode použitia hnojiva SILVAMIX® MG v lesných škôlkach patrí to, že jeho aplikácia je jednoduchá a nepoškodzuje listovú plochu. Samotná aplikácia hnojiva sa uskutočnila 13.mája, čiže v čase keď semenáčiky mali rozvité listy. Veľká časť hnojiva ostala na listoch alebo stonkách a nebolo zaznamenané žiadne poškodenie semenáčikov. Čo sa týka zaburinenia plôch, záhony boli v jarnom období ošetrené postrekom Roundup. Počas vegetačného obdobia nebol zaznamenaný výskyt buriny. Je ale potrebné zdôrazniť, že prípadná aplikácia hnojiva na školničnú plochu môže viesť k výraznému zaburineniu plochy a tieto záhony je potom potrebné ošetrovať medziriadkovým postrekom. Vo všeobecnosti použitie hnojív radu SILVAMIX® (prášková forma) sa javí ako efektívne hlavne v malých škôlkách, kde je ho možné priamo pridať do pripravovaných substrátov (dôležité je ale ošetrenie substrátu proti burine a dôkladné, rovnomerné rozmiešanie hnojiva). Aplikácia hnojiva je jednoduchá, nepoškodzuje nadzemnú časť semenáčikov. Veľkou výhodou je jeho dlhodobé pôsobenie a tak v nasledujúcom roku je dostačujúce uskutočniť na základe rastu a vývoja sadbového materiálu jednorázové hnojenie na list.

 


Záver

 

Aplikácia tabletovaného hnojiva SILVAMIX® je jednoduchá a ľahko lokalizovateľná, umožňuje presné dávkovanie k drevine a minimalizuje neproduktívne hnojenie pôdy mimo dosah koreňového systému. Použitie tabletovaného hnojiva znamená značnú úsporu času, práce a výjazdov do porastov k doplnkovému hnojeniu.

 

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že každé hnojenie lesných kultúr zvyšuje finančné náklady v pestovnej činnosti. Preto je potrebná dôkladná analýza samotného hnojenia a toto melioračné opatrenie uskutočniť len na takých lokalitách, kde prinesie očakávaný efekt (zlepšenie pôdnych vlastností, skrátenie doby potrebnej na zabezpečenie kultúr). Je nevyhnutné uskutočniť pred samotnou aplikáciou rozbory pôdy a na základe týchto výsledkov určiť dávku a zloženie hnojiva tak, aby boli dodané deficitné živiny v správnom množstve a pomere. V súčasnej dobe sú výrobcovia hnojív pružní a dokážu upraviť obsahy živín v hnojive presne podľa požiadaviek zákazníka.

 

*1 údaje o cene hnojív (bez DPH) autori získali z cenníkov firiem Bohemiaseed s.r.o a ECOLAB Znojmo (platných pre rok 2000 v Českej republike)

 

 

 

Zvolen 2001