ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VYUŽITÍ TABLETOVANÝCH HNOJIV ŘADY SILVAMIX® V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ A V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA) 1998

Problematiku hnojení a dohnojování lesních kultur můžeme rozdělit do dvou základních oblastí. První je výživa prostokořenné a obalené sadby ve školkách, druhou je zásobní hnojení při výsadbě na trvalá stanoviště a dohnojování mladých porostů.

 

K tomuto účelu byla vyvinuta řada zásobních hnojiv s prodlouženou dobou účinnosti. Pomalé a postupné uvolňování živin z těchto speciálních hnojiv je zajišťováno rozdílnými mechanismy i výsledky. Nejznámějším hnojivem této řady je pravděpodobně granulované hnojivo Osmocote, používané v celé Evropě, převážně okrasnými školkaři. Významné využití těchto hnojiv se jeví zejména při zakládání trvalých porostů, protože poskytuje rostlinám plynulou výživu v nejkritičtějším období, tj. po výsadbě, při prokořeňování a v prvním období růstu. Toto kritické období může trvat několik měsíců (např. u bylin), ale i několik let (u dřevin) a závisí zejména na průběhu klimatických faktorů v daném období. Je přitom zřejmé, že po výsadbě trvalých porostů na stanoviště již ve většině případů není možné zabezpečit rostlinám takovou péči, jako při předpěstování.

 

Perspektivním výrobkem jsou v tomto ohledu speciální tabletovaná dlouhodobě rozpustná hnojiva řady SILVAMIX® české provenience. Na našem pracovišti se těmito hnojivy zabýváme již od roku 1991. Sledování probíhala ve dvou etapách u okrasných dřevin, pěstovaných kontejnerovým způsobem. Takto pěstované dřeviny jsou mnohem citlivější na výkyvy základních životních faktorů (teplota, zálivka, výživa), než dřeviny, pěstované ve volné půdě. Přesto bylo dosaženo velmi příznivých výsledků. V první etapě byly testovány dlouhodobé hnojivé účinky hnojiv SILVAMIX® FORTE (N - 17,5%; P2O5 - 17,5%; K2O - 10,5%; MgO- 9,0%) a SILVAMIX® MG (N - 8,0%; P2O5 - 12,0%; K2O - 5,0%; MgO - 15,0%) výrobce - ECOLAB ZNOJMO s.r.o. (Česká republika), na níže uvedených okrasných dřevinách.

 

Pokusy s okrasnými dřevinami byly založeny u jednoletých řízkovanců a semenáčků listnatých opadavých a stále zelených dřevin: Cotoneaster dammeri ´Skogholm´, Berberis thunbergii, Potentilla fruticosa ´Snowflake´. Po výsadbě rostlin do kontejnerů byla aplikována hnojiva v dávce jedna tableta (á 10 g) na jeden litr substrátu způsobem ke kořenům a na povrch půdy v kontejneru. Kontrolní rostliny byly přihnojovány za vegetace zemědělským minerálním NPK hnojivem - Cererit Z (N - 10,0%; P2O5 - 9,0%; K2O - 14,0%; MgO - 1,3%;), výrobce Synthezia a.s., Pardubice (Česká republika). Dřeviny byly pěstovány v kontejnerech, umístěných na černé folii. Závlaha byla zajištěna pomocí klasického zavlažovacího zařízení (PUK). Pokusy byly prováděny v rámci běžného provozu okrasné školky v rozsahu dvou vegetačních období. Při namátkové kontrole po ukončení třetího roku vegetace však byly ještě dobře patrné rozpadlé zbytky tablet v substrátu.

 

Tabulka 1a:  Průměrné roční přírůstky - Cotoneaster dammeri ´Skogholm´

Veget. období SILVAMIX® MG na povrch SILVAMIX® MG ke kořenům SILVAMIX® Forte ke kořenům Kontrola Cererit Z
  cm % cm % cm % cm %
1. 17,8 172,8 21,9 212,6 17,6 170,9 10,3 100,0
2. 22,7 89,7 21,6 85,4 16,0 63,2 25,3 100,0
1 + 2 40,5 113,1 43,5 121,5 33,6 93,9 35,8 100,0

 

Tabulka 1b:  Průměrné roční přírůstky - Berberis thunbergii

Veget. období­ SILVAMIX® MG na povrch SILVAMIX® MG ke kořenům SILVAMI® F. ke kořenům Kontrola Cererit Z
  cm % cm % cm % cm %
1. 49,0 242,6 36,2 179,2 25,5 126,2 20,2 100,0
2. 15,9 93,5 18,8 110,6 15,7 92,4 17,0 100,0
1 + 2 64,9 174,5 55,0 147,9 41,2 110,8 37,2 100,0

 

Tabulka 1c:  Průměrné roční přírůstky - Potentilla fruticosa ´Snowflake´

Veget. období SILVAMIX® MG na povrch SILVAMIX® MG ke kořenům SILVAMIX® Forte ke kořenům Kontrola Cererit Z
  cm % cm % cm % cm %
1. 24,5 140,8 24,4 140,2 21,8 125,3 17,4 100,0
2. 12,0 85,1 14,9 105,7 16,6 117,7 14,1 100,0
1 + 2 36,5 115,9 39,3 124,8 38,4 121,9 31,5 100,0

 

Dvouroční vyhodnocení pokusů ukázalo, že meziroční přírůsty testovaných rostlin v 1. a ve 2. roce po aplikaci hnojiv SILVAMIX® jsou statisticky rozdílné. V 1. roce po přihnojení jsou roční přírůsty ve všech případech významně vyšší než ve 2. roce. I přes poněkud slabší přírůstky ve druhém roce pokusů byl však prokázán celkový vysoce pozitivní vliv aplikovaných hnojiv na dlouhodobý růst kontejnerových kultur. Je nutno vzít v úvahu, že kontrolní rostliny byly hnojeny Cereritem Z opakovaně v 1. a ve 2. roce pokusu, pokusné rostliny hnojivem SILVAMIX® pouze jednou, a to při výsadbě do kontejnerů. Očekávaný dvouroční účinek hnojiv SILVAMIX® je však velmi dobře prokazatelný. Dosahuje v závislosti na testovaných dřevinách, složení, formě a způsobu aplikace hnojiva o 10 - 75% vyšších přírůstů proti klasickému opakovaně použitému zemědělskému hnojivu s rychle uvolňovanými živinami. Nález potvrzuje oproti rychle rozpustným hnojivům významně vyšší účinnost pomalu působících hnojiv u dřevin rostoucích po více vegetačních období, přičemž optimálních výsledků lze dosáhnout správnou volbou skladby živin hnojiva (SILVAMIX®FORTE, SILVAMIX®MG), způsobem aplikace (na povrch, ke kořenům, do substrátu) i použité formy (prášková forma, tablety), viz rovněž Tab. 2a-2c, 3a, 3b. Množství a forma dodávaných živin musí být při pěstování okrasných dřevin v kontejnerech tedy přizpůsobena potřebám rostlin a fyzikálním vlastnostem substrátů v režimu každodenní intenzivní závlahy. Z tohoto pohledu jsou získané výsledky velmi cenné a přesvědčivé a zajisté je ocení každý zkušený školkař.

 

Při zhodnocení všech stresujících faktorů ovlivňujících růst rostlin v kontejnerech lze samostatným stávajícím hodnocením celkových dvouročních přírůstků dřevin reálně očekávat, že při pěstování těchto rostlin ve volné půdě by bylo ve druhém roce dosaženo nepochybně lepších výsledků a celkový efekt hnojiv SILVAMIX® na tyto rostliny by byl ještě větší než v našich výše uvedených experimentech. Rovněž tyto experimenty potvrdily naši zkušenost, že při technologii pěstování dřevin mimo volnou půdu je ke zvážení i podpůrné dohnojení dřevin v jarním období druhého roku (po aplikaci tabletovaných hnojiv) lehce přístupným dusíkem, a to s ohledem na klimatické podmínky prvního roku pěstování (průběh srážek a teplot), intenzitu závlahy (možnost vyluhování substrátu) a náročnost pěstovaných dřevin na výživu. Toto doporučení platí zejména pro náročnější okrasné dřeviny.

 

Významnou předností pokusných rostlin dohnojených hnojivem SILVAMIX® bylo velmi dobré prokořenění, které je důležité pro následné ujmutí a růst dřevin na trvalém stanovišti. Potvrdil se i významný podíl chemotropismu rostlin na mechanismu výživy rostlin v případě použití tabletovaných hnojiv (schopnost měnit směr růstu kořenů v závislosti na chemickém složení půdy). V praxi to znamená, že nově vyrostlé kořeny obklopí tabletu hustou spletí vlásečnicových kořenů, čímž vytvoří předpoklady pro maximální využití živin. Osmotické hodnoty půdního prostředí při použití tablet jsou několikanásobně nižší, než při použití stejného množství komplexních vodorozpustných bezchloridových hnojiv, proto je možno aplikovat tabletovaná hnojiva i k citlivějším rostlinám. 

Z výše uvedených zjištění rovněž vyplývá nezanedbatelný klad cílené, bodové aplikace tabletovaných hnojiv SILVAMIX® ve snížení nákladů, spojených s aplikací hnojiv v průběhu vegetace. Při používání minerálních rozpustných hnojiv se při výsadbě zapravuje základní dávka do substrátu a během vegetace se v určitých intervalech zásoba živin doplňuje přihnojováním. Zásobní, dlouhodobě rozpustná hnojiva, dovolují zjednodušení systému hnojení. Jejich aplikace zajišťuje vyšší využitelnost živin, snížení jejich ztrát retrogradací a zejména vyplavováním do spodních vod a tím i lepší ekonomické zhodnocení. Dosavadní praktické zkušenosti s hnojivy SILVAMIX® ukázaly, že k nesporné kvalitě těchto hnojiv při použití v okrasných a v lesních školkách patří i možnost jejich aplikace rozhozem na rostliny bez nebezpečí poškození dřevin popálením (dohnojování dřevin pevnými hnojivy ve školce patří mezi nejnáročnější pracovní operace a to zejména z důvodu akutního nebezpečí popálení dřevin). Naše experimenty ve druhé etapě testování tyto zkušenosti plně potvrdily.  

Ve druhé etapě výzkumů jsme se u hnojiv řady SILVAMIX® soustředili, mimo ověřování jejich účinnosti na další rody dřevin, i na zhodnocení jejich aplikace v práškové formě. Vedl nás k tomu požadavek praxe, pro kterou ne vždy byla z hlediska provozu a možností aplikace tabletovaná forma přijatelná. Prášek je možné, v závislosti na vybavení, přimíchat do substrátu při jeho přípravě. Velmi zajímavá je i možnost aplikace hnojiva rozhozem při přihnojování dřevin.

 

Pokusy byly založeny u kontejnerovaných dřevin. Mladé rostliny byly vysazeny do kontejnerů o objemu jeden litr a umístěny ve stínovišti. Jako hnojivo byl použit SILVAMIX® FORTE v dávce 5 g.l-1 substrátu. Hnojivo bylo aplikováno při výsadbě rostlin a to ve formě tablet a v práškové formě. K pokusu byly použity zakořenělé řízky Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ a semenáče Picea omorika (v roce 1995 byly použity semenáče z lesní školky 2/0, v roce 1996 semenáče o rok starší). Během vegetace bylo prováděno běžné ošetřování, se závlahou, shodnou pro kontrolní i ošetřené varianty. Kontrolní varianta byla přihnojena opět hnojivem Cererit Z. Po aplikaci hnojiv nebylo u rostlin v žádném z experimentů zjištěno fytotoxické poškození.

 

V tabulkách 2a-c, 3a a 3b jsou uvedeny výsledky jednoletých pokusů v letech 1995 a 1996. Pokusy byly založeny vždy v jarním období a vyhodnoceny po ukončení vegetace. Metodika a místo založených pokusů v obou letech byla totožná, ošetřování taktéž. Jak dokumentují výsledky, prezentované v tabulkách číslo 2 až 3, druhá etapa experimentů prokázala již dříve publikovaná zjištění. Pro praxi nejvýznamnějším faktem je prokázání rovnocennosti aplikace hnojiv řady SILVAMIX® v různých aplikačních formách (tablety, prášek). Aplikace hnojiva v práškové formě otevírá nové možnosti nejen při dohnojování kultur ve školkách, ale i na trvalém stanovišti. Tato aplikace je ekonomicky výhodná při celoplošném užití (dohnojení ve volné půdě, zapojené porosty, aplikace do pěstebních substrátů), zatímco tablety umožňují maximální finanční úspornost aplikace při individuálním hnojení (za předpokladu dodržení zásad hnojení a s využitím zodpovědných a zainteresovaných pracovníků, dodržujících aplikační dávky a postup). Další výhodou ekonomicky vyčíslitelnou je možnost aplikace práškové formy pomocí mechanizace (rozmetadla průmyslových hnojiv) bez většího nebezpečí chemického poškození nadzemních částí rostlin (tzv. popálení).

 

Tabulka 2a:  Průměrná výška rostlin - Ligustrum vulgare ´Atrovirens´

Forma hnojiva Průměrná výška rostlin - jednoleté pokusy
1995 1996
cm % cm %
1.var. Kontrola 11,85 100,00 13,48 100,00
2.var. Tablety 19,27 162,60 27,97 207,50
3.var. Prášek 17,58 148,40 24,33 180,50

 

Tabulka 2b:  Průměrný počet bočních výhonů - Ligustrum vulgare ´Atrovirens´

Forma hnojiva Průměrný počet bočních výhonů – jednoleté pokusy
1995 1996
ks % ks %
1.var. Kontrola 6,42 100,00 6,10 100,00
2.var. Tablety 7,06 109,97 6,30 103,30
3.var. Prášek 6,34 98,75 5,60 91,80

 

Tabulka 2c:  Průměrné přírůstky během vegetace - Ligustrum vulgare ´Atrovirens´

Forma hnojiva Průměrné přírůstky během vegetace – jednoleté pokusy
1995 1996
cm % cm %
1.var. Kontrola 27,35 100,00 30,00 100,00
2.var. Tablety 50,86 185,96 80,75 269,20
3.var. Prášek 47,09 172,18 62,44 208,10

 

Tabulka 3a:  Průměrná výška rostlin - Picea omorika

Forma hnojiva Průměrná výška rostlin - jednoleté pokusy
1995 1996
cm % cm %
1.var. Kontrola 13,35 100,00 24,44 100,00
2.var. Tablety 14,06 105,32 22,30 91,20
3.var. Prášek 14,25 106,74 23,11 94,60

 

Tabulka 3b:  Průměrná délka terminálního přírůstku - Picea omorika

Forma hnojiva Průměrná délka terminálního přírůstku – jednoleté pokusy
1995 1996
cm % cm %
1.var. Kontrola 3,30 100,00 3,23 100,00
2.var. Tablety 3,50 106,06 3,48 107,70
3.var. Prášek 3,75 113,64 3,12 96,60

 


Závěry

 

  1. Při celkovém hodnocení vykonaných experimentů se potvrdil fakt, že ekologické hnojivo SILVAMIX® FORTE je na srovnatelné úrovni se špičkovými zahraničními výrobky. Cenově je však mnohem dostupnější. Pokusy potvrdily dlouhodobý optimální účinek hnojiva na dřeviny a předpoklad rovnocennosti použití tabletované, a sypké práškové formy hnojiva. Při porovnání aplikace tablet na povrch a do pěstebního substrátu nebylo zjištěno výrazného rozdílu. Záleží na technických možnostech a záměrech odběratele.

  2. Po aplikaci hnojiv ani v průběhu pokusů nebylo zjištěno žádné fytotoxické poškození dřevin. Po zkušenostech s jinými tabletovanými hnojivy je možné konstatovat, že hnojiva mají velmi dobře vyřešenou vazbu prvků s pozvolným uvolňováním do substrátu, což je významné zejména u dusíku - hledisko "popálení kořenů" při přímém styku s hnojivem či při rychlém uvolňování a nebezpečí předávkování dusíkem v prvním roce po aplikaci (špatné vyzrávání dřeva a následné poškození v zimním období), v dalším roce pak nedostatek dusíku (po vyplavení). Optimální výživa, zajištěná hnojivy SILVAMIX® v kombinaci s látkami, ovlivňujícími příznivě vodní režim v půdě či substrátu (např. hydroabsorbenty TerraCottem či Gefa Fabrosan) může napomoci k racionálnějšímu využití aplikovaných hnojiv dřevinami. Přesto při technologii pěstování dřevin mimo volnou půdu (intenzivní závlaha, velmi propustný substrát, časté stresové situace, způsobené výkyvy abiotických faktorů) doporučujeme věnovat pozornost preventivnímu dohnojení lehce přístupným dusíkem na počátku druhého roku vegetace, a to zejména u dřevin náročnějších na výživu.

  3. V průběhu sedmiletých experimentů byl prokázán celkový pozitivní vliv na vývoj sledovaných rostlin. Aplikovaná hnojiva kladně ovlivnila dynamiku růstu letorostů. Přes větší nárůst letorostů nebylo zaznamenáno větší poškození v zimním období oproti kontrole v důsledku špatného vyzrávání letorostů. Sledované rostliny lépe odolávaly stresovým podmínkám, zejména teplotním a vlhkostním výkyvům. Proti kontrole byly zaznamenány menší ztráty v průběhu pěstování. Kořenová soustava byla hustší, kvalitnější, s větším stupněm prokořenění. Jedná se o velmi významný poznatek. Takovéto rostliny mají větší předpoklady k překonání šoku při výsadbě na trvalé stanoviště a dávají záruku kvalitního zakořenění a růstu.

 

V Lednici dne 16.2. 1998