ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VYUŽITÍ TABLETOVANÝCH HNOJIV VE VÝROBĚ OVOCNÉHO ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA)

Kvalitní školkařský materiál je předpokladem úspěšného pěstování. Umožňuje časný vstup do plodnosti, pravidelnou sklizeň a její požadovanou kvalitu. Mimo tradiční výroby výsadbového materiálu se nabízí kontejnerový způsob, který umožňuje i výsadbu v jiném termínu, než jaro či podzim. Má celou řadu předností, ale i požadovaných nároků. Výpad vysazovaných stromků je minimální, nedochází k poškození kořenového systému při expedici, pokračování v růstu je bez šoku z přesazení a dává záruku dostatečně velkých přírůstků.

Důležitou podmínkou je vhodnost použitého substrátu pro pěstování, výživa a hnojení kontejnerových rostlin a nutnost pravidelné zálivky. Je potřebné dosáhnout optimálních podmínek pro rozvoj kořenového systému. Kontejnery mají zvláštní vodní režim a jemu odpovídající systém výživy. Čím jsou použité substráty lehčí a vzdušnější, tím více se při použití vrchní zálivky vyplavují živiny a rostliny vyžadují vedle základního hnojení substrátu i pravidelné tekuté přihnojování. Tam, kde jsou rostliny v kontejnerech umístěny na spodní závlahu, není vyplavování živin tak intenzivní..

Hnojiva pomaleji rozpustná se používají jako zásobní. Základní hnojení se nejčastěji používá při jarní výsadbě, při podzimní se hnojivo dodává na povrch půdy až na jaře. Vyšší dávky na počátku pěstování však brzdí růst rostlin. Významné je použití pomalu působících hnojiv, zejména lisovaných do tablet. Perspektivní oblastí z našich výrobků jsou tabletovaná speciální hnojiva s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním živin řady Silvamix. Uvolňování živin je dlouhodobé, úplné rozložení se počítá do 2 - 3 roků.

Pokusy se sledováním využití tabletovaných hnojiv pro pěstování školkařského materiálu byly založeny na pokusných objektech Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF v areálu MZLU Brno. Vysazené rostliny v kontejnerech - vegetačních nádobách - byly umístěny ve vegetační kleci na povrch půdy pokrytý černou folií. Etapa A obsahovala vysazené roubovance jabloní, etapa B řízkovance černého rybízu a josty, etapa C semenáče podnože - broskvoň Davidova. Substrát pro výsadbu byl připraven smícháním ornice a zahradnického substrátu B v poměru 1:1.

Varianty pokusu (etapa A,B,C): 1. var. kontrola, 2. var. SILVAMIX®A, 3. var. SILVAMIX® MG, 4. var. SILVAMIX® FORTE.

Do naplněných vegetačních nádob (4,5 kg) byly vysazeny v první dekádě měsíce dubna jednotlivé ovocné druhy. V pokusu A byly použity následující kombinace: podnož M9 a odrůdy Rubín, Melrose, Doris, James Grieve.

Do každé vegetační nádoby bylo ihned s výsadbou dodáno 5 ks tablet à 10 g. V průběhu vegetace byl ve všech nádobách udržován růstový proces pravidelným zavlažováním nádob, kypřením a odstraňováním plevele. Pro přezimování byly vegetační nádoby pokládány těsně vedle sebe a zakryty listím. V průběhu vegetace byly zjišťovány růstové údaje (délka a počet výhonů) v měsíčních intervalech, v pokuse C výška rostlin, hmotnost nadzemní a podzemní části, poškození nízkou teplotou. V pokuse B bylo provedeno stanovení% obsahu Mg v listech a výhonech za oba sledované roky.

Pozorování byla zaměřena na sledování růstových vlastností rostlin vysazených ve vegetačních nádobách. V etapě A, kde byly sledovány hodnoty délky letorostů, byly dosaženy v pěti měřeních tyto průměrné hodnoty: 15. června - 0,22 m, 16. července - 0,37 m, 15. srpna - 0,49 m, 16. září 0,71 m, 15. října 0,77 m. U 2. var. jsou všechny dosažené hodnoty vyšší než u kontroly (tab.1). Shodná situace byla ve 3. a výrazně vyšší u 4. var. Nejvyšší hodnoty představuje u celého souboru sledovaných kombinací 4. var., kde byl použit SILVAMIX® FORTE (tab.2.). Nejvyšší hodnotou se vyznačovala 3. var., která v roce 1993 dosáhla v porovnání s kontrolou zvýšení o 36,17%, v následujícím roce se nejvyšší hodnotou vyznačovala 4. var., kde zvýšení činilo 28,12%. Průměrný počet výhonů byl v roce 1993 výrazně nižší, nejvyšší hodnotou v tomto roce se vyznačovala 3. var.- zvýšení činilo 12,96%. V roce 1994 dosáhla tato var. zvýšení o 64,58%, dále následuje 2. var. s hodnotou 58,75% a 4. var. s hodnotou 56,25%. U josty v roce 1993 i 1994 dosáhly ošetřené varianty vyšších hodnot délky výhonů oproti kontrole (tab.3). Nejvyšší hodnotou se vyznačovala 2. var., která v roce 1993 dosáhla zvýšení o 44,0% a 3. var. o 42,0%. V následujícím roce byla situace téměř shodná, kdy ve 2. var. byla naměřena nejvyšší hodnota, dále následovala 4. var., kde zvýšení představuje 40,0%.

Průměrný počet výhonů je v 1. roce nižší, ale ve 2. roce se hodnoty výrazně zvýšily. Nejvyšší hodnotou se vyznačovala 3. var., kde zvýšení činí 26,0%, ve 2. var. zvýšení představovalo 17,7% a ve 4. var. 10, 4%.
U podnože broskvoně Davidovy se projevil pozitivní vliv tabletovaného hnojiva na sledovanou výšku i hmotnost nadzemní i podzemní části. Nejvyšší hodnotou se vyznačovala 3. var., kde zvýšení v porovnání s kontrolou činí 20,2% (tab.4). Významné je i snížení poškození nízkou teplotou, zejména ve 3., ale i 4. variantě. Stav výživy ovlivňuje, jak vyplývá ze získaných výsledků, stupeň přezimování.

Sledovaný obsah Mg ve výhonech a listech u černého rybízu a josty dosáhl vyšších hodnot v listech po oba sledované roky. V 1. roce pěstování jsou vyšší hodnoty než ve 2. roce. Nejvyšší hodnotou obsahu Mg ve výhonech se vyznačovala 3. var., u listů 4. var. po oba sledované roky. Pozitivní vliv tabletovaných hnojiv se projevil zejména u černého rybízu a josty, kde vyšší hodnoty Mg potvrzuje i řada literárních pramenů.

 


 

Tabulka 1:

Pokus A - průměrné hodnoty délky přírůstků v metrech (rok 1994)

 

Pořadí Varianty pokusu Délka přírůlstků v m - opakování Průměrná hodnota
1 2 3 4 (v metrech)

M 9 - Rubín

1. 1. var. Kontrola 0,78 0,80 0,75 0,77 0,78
2. 2. var. SILVAMIX® A 0,79 0,80 0,76 0,80 0,79
3. 3. var. SILVAMIX® MG 0,80 0,79 0,82 0,80 0,80
4. 4. var. SILVAMIX® Forte 0,80 0,85 0,79 0,86 0,83

M 9 - Melrose

1. 1. var. Kontrola 0,70 0,71 0,79 0,70 0,73
2. 2. var. SILVAMIX® A 0,75 0,70 0,73 0,77 0,74
3. 3. var. SILVAMIX® Mg 0,75 0,79 0,80 0,79 0,78
4. 4. var. SILVAMIX® Forte 0,73 0,76 0,80 0,89 0,80

M 9 - Doris

1. 1. var. Kontrola 0,63 0,65 0,70 0,63 0,65
2. 2. var. SILVAMIX® A 0,79 0,81 0,75 0,73 0,77
3. 3. var. SILVAMIX® Mg 0,75 0,79 0,80 0,79 0,78
4. 4. var. SILVAMIX® Forte 0,73 0,79 0,75 0,80 0,77

M 9 - James Grieve

1. 1. var. Kontrola 0,69 0,70 0,74 0,71 0,71
2. 2. var. SILVAMIX® A 0,73 0,75 0,77 0,76 0,75
3. 3. var. SILVAMIX® Mg 0,74 0,76 0,79 0,81 0,78
4. 4. var. SILVAMIX® Forte 0,79 0,80 0,73 0,85 0,79

 


 

Tabulka 2:

Pokus B - růstové údaje - černý rybíz "Otelo"

 

Pořadí Varianty pokusu Průměrná délka výhonů v m Procentické vyjádření
1993 1994 součet 1993 1994 součet
1. var. Kontrola 0,47 0,32 0,79 100,00 100,00 100,0
2. var. SILVAMIX® A 0,49 0,38 0,87 104,25 118,75 110,1
3. var. SILVAMIX® Mg 0,64 0,35 0,99 136,17 109,37 125,3
4. var. SILVAMIX® Forte 0,57 0,41 0,98 121,27 128,12 124,1

 

Tabulka 2:

Pokus B - růstové údaje - černý rybíz "Otelo" (dokončení)

 

Pořadí Varianty pokusu Průměrný počet výhonů v ks Procentické vyjádření
1993 1994 součet 1993 1994 součet
1. var. Kontrola 4,55 4,80 9,35 100,00 100,00 100,0
2. var. SILVAMIX® A 5,00 7,62 12,62 109,89 158,75 135,0
3. var. SILVAMIX® Mg 5,14 7,90 13,04 112,96 164,58 139,5
4. var. SILVAMIX® Forte 5,07 7,50 12,57 111,42 156,25 134,4

 


 

Tabulka 3:

Pokus B - růstové údaje - mezidruhový hybrid josta

Pořadí Varianty pokusu Průměrná délka výhonů v m Procentické vyjádření
1993 1994 součet 1993 1994 součet
1. var. Kontrola 0,50 0,35 0,85 100,0 100,00 100,0
2. var. SILVAMIX® A 0,72 0,48 1,20 144,0 137,14 141,2
3. var. SILVAMIX® Mg 0,71 0,45 1,16 142,0 128,57 136,5
4. var. SILVAMIX® Forte 0,69 0,49 1,18 138,0 140,00 138,8

 

Tabulka 3:

Pokus B - růstové údaje - mezidruhový hybrid josta (dokončení)

Pořadí Varianty pokusu Průměrný počet výhonů v ks Procentické vyjádření
1993 1994 součet 1993 1994 součet
1. var. Kontrola 4,82 4,80 9,62 100,00 100,00 100,00
2. var. SILVAMIX® A 4,85 5,65 10,50 100,62 117,70 109,14
3. var. SILVAMIX® Mg 5,00 6,05 11,05 103,73 126,04 114,87
4. var. SILVAMIX® Forte 4,77 5,30 10,07 98,96 110,41 104,70

 


 

Tabulka 4:

Pokus C - růstové údaje a mrazuodolnost podnoží - broskvoň Davidova (rok 1993)

Pořadí Varianty
pokusu
Hmotnost rostlin  Výška rostlin Výpad rostlin
mrazem
podzemní nadzemní
g % g % m % %
1. Kontrola 234,00 100,00 288,60 100,00 0,89 100,00 100,00
2. SILVAMIX® A 296,90 126,88 315,50 109,32 0,91 102,24 92,00
3. SILVAMIX® Mg 289,30 123,63 475,60 164,79 1,07 120,22 40,57
4. SILVAMIX® Forte 314,02 134,10 347,80 120,51 0,97 101,12 65,00

 


 

Tabulka 5:

Pokus B - obsah Mg (% v sušině) v listech a výhonech - černý rybíz, josta

Pořadí Varianty pokusu černý rybíz (% v sušině) josta (% v sušině)
výhony listy listy

Rok 1993

1. Kontrola 0,132 0,596 0,419
2. SILVAMIX® A 0,144 0,462 0,490
3. SILVAMIX® Mg 0,188 0,471 0,526
4. SILVAMIX® Forte 0,154 0,480 0,458

Rok 1994

1. Kontrola 0,121 0,436 0,283
2. SILVAMIX® A 0,095 0,415 0,367
3. SILVAMIX® Mg 0,100 0,478 0,425
4. SILVAMIX® Forte 0,116 0,510 0,373

 

 

V Lednici dne 16.2. 1998