ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

ZKOUŠENÍ A HODNOCENÍ DLOUHODOBĚ ROZPUSTNÉHO HNOJIVA SILVAMIX® FORTE V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ

Agrochemické vlastnosti, účinnost a rozsah použití tabletovaného dlouhodobě rozpustného hnojiva SILVAMIX® FORTE, připraveného firmou ECOLAB  ZNOJMO s.r.o., se ověřují ve vegetačních zkouškách u několika druhů dřevin  a skleníkových květin. K pokusům byly použity hnojivé tablety o hmotnosti 1,25  g  a 5,0 g s obsahem 18% N; 18% P2O5; 11% K2O; 10% MgO (dřívější pokusy ukázaly, že velikost tablet v podstatě neovlivňuje jejich účinek, ale má určitý význam při aplikaci do různě velkého objemu substrátu či půdy).

Jako testovací rostliny byly použity dva druhy skleníkové: Syngonium Asparragus a několik druhů dřevin v kontejnerech o velikosti kontejnerů 5 litrů (Juniperus squamata, Juniperus virginiana, Juniperus sabina, Juniperus horizontalis, Microbiota decussata) a 20 litrů (Syringa vulgaris, Prunus kurilensis, Carpinus betulus, Magnolia stelatta). Velikost kontejnerů také odpovídá stáří rostlin. Do pětilitrových nádob byly  vysázeny tříleté a do dvacetilitrových čtyřleté řízkovance.

Pro všechny rostliny byl použit stejný substrát, složený z objemových dílů: rašelina (40%), fermentovaná kůra (40%), sprašová hlína (20%). Základní obsah živin v substrátu: 13 mg NH4+ N; 44 mg NO3- N; 54 mg P2O5; 21,6 mg K2O; 455 mg CaO ve 100 g; pH-5,15; 0,5 mS.

Tabletované hnojivo SILVAMIX®  FORTE bylo použito v dávce 5 g na litr substrátu, což odpovídá množství: 900 mg N, 900 mg P2O5, 550 mg K2O a 50 mg MgO. K vyhnojení kontrolní varianty bylo použito rozpustné hnojivo CERERIT Z (10% N; 9% P2O5; 14% K2O; 1,3% MgO) a HERBASYN 3 (20% N; 6,6% P2O5; 13,2% K2O; 1,3% MgO) a pro přihnojování kontrolní varianty kapalná hnojiva NPK sol. – směs PK solu (19% P2O5; 23% K2O) + DAM (28% N;) v poměru 1:2. Např. Asparagus a Syngonium byly během vegetační doby (únor-říjen) přihnojeny 8x roztokem hnojiva HERBASYN 3 (0,1-0,3% roztok). Dřeviny v kontejnerech  byly přihnojeny jednak pevným  hnojivem HERBASYN 3 v dávce 3 g na litr substrátu (na povrch) a poté kapalným hnojivem NPK sol (viz. výše) v dávce 200 ml na litr substrátu.

Hodnotícím kriteriem je u skleníkových rostlin růstový efekt během jednoletého pěstování. U dřevin v kontejnerech byly po ukončení růstu v prvním roce změřeny přírůstky a po přezimování pokračuje pokus ještě jeden rok.

 


Výsledky vegetačních pokusů v prvním roce

 

U skleníkových rostlin, vesměs rychle rostoucích, jsou hodnocena hnojiva ani ne tak pro jejich dlouhodobý účinek (doba kultivace trvá málokdy více než 1 rok), jako spíš z hlediska jejich schopnosti uvolňovat dostatečně rychle živiny, zejména dusík.

 

SYNGONIUM

Během roku byl sledován stav habitu (barva listů, zdravotní stav) a na závěr pokusu (říjen) byly rostliny uřezány a zváženy. V první polovině vegetační doby nejevily rostliny v obou variantách rozdíly v růstu a v barvě listů. Zhruba od 14. až 16. týdne dostávaly rostliny hnojené tabletami SILVAMIX®  FORTE světlejší odstín a od 20. týdne byl také patrný slabší růst. Rostliny průběžně přihnojované (kontrolní varianta) byly trvale tmavěji zbarvené a vykazovaly mohutnější vzrůst. Závěrečné hmotnostní hodnocení také rozdíl v růstu vykazuje, jak je zřejmé z tabulky č.1.

 

Tabulka č.1

Varianta Průměrná hmotnost 1 rostliny (g)
Tablety SILVAMIX®FORTE 167,4
Kontrola 191,6

Kontrolní rostliny byly v průběhu vegetace hnojeny 8x hnojivy HERBASYN 3 a CERERIT Z; Testované rostliny byly hnojeny tabletami SILVAMIX® FORTE  jedenkrát.

Hmotnostní údaje v tab. č.1  představují průměrnou hodnotu ze tří až čtyř opakování. V jednotlivých opakováních nebyly podstatné rozdíly.

Nutno podotknout, že rostliny hnojené tabletami SILVAMIX® FORTE, přes slabší růst a světlejší barvu, byly normálně vyvinuté, měly zdravý vzhled a také nic neztratily na estetickém účinku květiny okrasné listem). I když jsme si vědomi toho, že hodnocení květin podle produkce hmoty není právě příhodné představuje to u výživářských pokusů exaktní hodnoty.

S přihlédnutím ke všem okolnostem lze konstatovat, že hnojivé tablety SILVAMIX® FORTE zajistily při jednorázové dávce při výsadbě normální růst a vývoj. Rostliny Syngonií vykazovaly po celou dobu pokusu dobrou tržní hodnotu.

 

ASPARAGUS

Asparagus se zařazuje z hlediska výživářských pokusů do kategorie skleníkových květin s delší dobou vegetace a s velkými nároky na živiny. Hodnotícím kriteriem je produkce výhonů, které se průběžně sklízejí. Rostliny jsou vysazeny v truhlících (obsah 10 litrů) po 4 kusech. Toto uspořádání umožňuje mnohem rovnoměrnější rozdělení tablet do substrátu než je možné v litrovém květináči. Tato skutečnost se příznivě projevila.

Po celou dobu pokusu (únor-říjen) se rostliny v obou variantách od sebe nelišily např. barvou, zdravotním stavem a celkovým stavem porostu. Hmotnost sklízených stonků v průběhu roku kolísala, ovšem konečná suma je výrazně vyšší ve variantě hnojené tabletami SILVAMIX® FORTE. V tabulce č.2 je uvedena celková hmotnost sklízených stonků (průměrná hodnota ze čtyř opakování), počítáno na rostlinu.

 

Tabulka č.2

Varianta Hmotnost stonků z 1 rostliny (g)
Tablety SILVAMIX® FORTE 180,0
Kontrola 162,0

Kontrolní rostliny byly v průběhu vegetace hnojeny 8x  hnojivy HERTBASYN 3 a CERERIT Z;
Testované rostliny byly  hnojeny v průběhu vegetace hnojivem SILVAMIX®FORTE jedenkrát.

 

Příznivý vliv zásobních hnojiv (tablety, roubíky, granule) na růst a produkci stonků asparágu (Asparagus sprengeri) v truhlících byl pozorován nejednou i v dřívějších pokusech. Odhlédneme-li od rozdílů v hmotnosti sklízených stonků (nutno zdůraznit, že i výsledek v kontrolní variantě je dobrý), vyniká skutečnost, že v kontrolní variantě bylo uskutečněno během roku 8 hnojivých zálivek, což není z hlediska nákladů zanedbatelné.

 

Dřeviny v kontejnerech

Z předchozích pokusů se zásobními hnojivy (např. tablety od roku 1983) jsme došli k závěru, že pravděpodobným činitelem limitujícím růst pokusných dřevin je zásoba dusíku v substrátu. Snažíme se proto, aby obsah dusíku (úhrn za celou dobu vegetace v rámci jednoho roku) byl ve všech variantách pokusu stejný. Hodnocený pokus je založen na dva roky, přičemž druhý rok pěstování prokazuje dlouhodobost účinku.

Růstové výsledky v prvním roce pěstování byly částečně ovlivněny zvláštní průběhem počasí. Poměrně dlouhá suchá perioda uprostřed léta způsobila úsporný růst letorostů. V našem pokuse jsme pro nedostatek vody omezovali také umělou závlahu. V době, kdy začalo pršet, jsme shodou okolností také uskutečnili plánovanou hnojivou zálivku kontrolní varianty. Tím jsme přispěli k vytvoření příznivých růstových podmínek kontrolní varianty: vlhký substrát, vlhký vzduch, poměrně teplé počasí a přítomnost rychle dostupných živin. Výsledkem bylo nečekané obnovení růstu (jakási "druhá míza") u některých druhů v kontrolní variantě. Bujný růst byl v některých případech provázen temně zelenou barvou rostlin, až nepřiměřenou pro daný druh. Tím došlo k částečnému zkreslení výsledků v tomto prvním roce a je nutno k němu přihlédnout při hodnocení pokusu.

Při průběžném vizuálním hodnocení (popis růstu, barvy listů a zdravotního stavu) v polovině roku byly rostliny v obou variantách v podstatě vyrovnané. Měření přírůstků na konci roku ukázalo, díky uvedeným okolnostem, vyšší hodnoty kontrolní varianty. Rostliny hnojené hnojivými tabletami byly dobře urostlé, vyrovnané, zdravého vzhledu a barvy odpovídající danému druhu. U rostlin kontrolních byly nové přírůstky měkčí, sytěji zbarvené, málo vyzrálé a je tudíž vyšší nebezpečí mrazových škod v případě tužší zimy.

V tabulce č.3 a č.4 jsou uvedeny výsledky měření. U jehličin (Juniperus a Microbiota) se jedná o šířku koruny v cm. Je uveden průměr ze čtyř opakování, počítáno na jednu rostlinu. U šeříku (Syringa vulgaris) se jedná o sílu kmínku, a sice o přírůstek mezi jarním a  podzimním měřením. U Prunus, Carpinus a Magnolia bude měření (délka výhonků) provedeno na jaře.

 

Tabulka č. 3

Druh dřeviny šířka koruny (cm) 
SILVAMIX® FORTE 
Kontrola
Juniperus squamata "Blue Carpet" 49,5 31,5
Juniperus virginiana "Gray Owl" 54,2 51,3
Juniperus horizontalis "Blue Moon" 61,7 54,3
Juniperus horizontalis "Wiltonii" 53,6 47,3
Juniperus sabina "Cupressifolia" 53,6 44,2
Microbiota decussata 38,0 40,9

 

Tabulka č.4

Druh dřeviny  Síla stonku (mm)
SILVAMIX® FORTE Kontrola
IV.90 XI.90 Pří­růst  IV.90 XI.90 Přír­ůst
Syringa vulgaris
"Andeken an L.Späth"
41,4 66,4 25,0 42,3 62,8 20,5

 

Další pokusné rostliny – Prunus kurilensis "Brillant", Carpinus betulus "Fastigiata" a Magnolia stellata nemohly být změřeny z technických důvodů na podzim. Sledovaný ukazatel tj. výšku rostlin změříme na jaře před začátkem vegetace. Podle průběžného hodnocení v polovině roku byly obě varianty vyrovnané, u druhu Carpinus byly rostliny hnojené tabletami poněkud mohutnější.

 

Průhonice 6.12.1990