ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

ZPRÁVA O VÝZKUMU HNOJENÍ SMRKOVÝCH, BUKOVÝCH A MODŘÍNOVÝCH LESNÍCH VÝSADEB A JEDNOTLIVÝCH A SKUPINOVÝCH VÝSADEB JAVORU A LIMBY POMALU ROZPUSTNÝM LESNÍM HNOJIVEM SILVAMIX® MG NA TERÉNU NADLESNICTVÍ SZKLARSKA PORĘBA (OBDOBÍ VÝZKUMU 1997-1998)

Zpráva uvádí výsledky dvouletého výzkumu hnojení rozsáhlých lesních výsadeb v nadlesnictví Szklarska Poręba tabletovaným, pomalu rozpustným lesním hnojivem SILVAMIX®MG (4 kusy k sazenici) a je pokračováním výzkumu dle smlouvy z let 1997-1998.

Výzkum byl zaměřen především na základní horské lesotvorné druhy, tj. smrk lesní ( Picea abies/L./Karst.), buk lesní ( Fagus silvatica), modřín evropský-opadavý ( Larix decidua Mill.), jakož i v menší míře na javor-klen ( Acer pseudoplatanus L.) a borovici limbu ( Pinus cembra).
Výzkum se prováděl na  lesních půdách charakterizovaných značnou aciditou akumulačně-humusové vrstvy Ah, kde celkové pHKCl kolísalo mezi 2.8-3.2 při nízkém obsahu živin, a to nejčastěji: P2O5 – 0.5-1.5 mg/100g,  K- 3.0-5.0 mg/100g a Mg 2.0-3.0 mg/100 g, přičemž polovina těchto obsahů se nacházela ve vrstvě B. Stupeň vysycení zásadami sorpčního komplexu Vh byl nízký, v Ah celkově 3.0-5.0 % (zřídkakdy více) v B 2.0-4.0 % (zřídkakdy více). Tyto půdy jsou zahrnovány do půd silně poškozených, a to hlavně sírou a hliníkem. Obsah síry a hliníku v mg/100 g půdy vrstvy Ah kolísá u celkové síry od 100 do 200 a hliníku od 150 do 200; hlouběji , tj. v úrovni vrstvy B přiměřeně:  S- 30-100 a Al- 100-200.
Výšky sazenic na lesních výsadbách v 1. a 2. roce po hnojení lesním hnojivem SILVAMIX®MG  uvedené ve 4 následujících tabulkách (příloha)  vykazují dynamiku v ročních přírůstcích a v celkové výšce sazenic ve srovnání s kontrolou, jakož i dynamiku jednotlivých ročních přírůstků hnojených variant a kontroly v  prvním a ve druhém roce výzkumu.

Posouzení efektů hnojení je založeno především na vyhodnocení korelací:
  • Průměrných ročních přírůstků  v procentech s přírůstky  kontrol v 1. a ve 2. roce  po hnojení a sumárních dvouletých přírůstků  1+2  s příslušnými kontrolami 1+2 (tabulky 1,2 a 3  - sloupce 6,7).
  • Průměrných ročních přírůstků v procentech s výškou výchozích sazenic –h v 1. roce  po aplikaci hnojiva a v 1.a ve 2. roce celkem (tabulky 1, 2, 3 sloupce 8 a 9) jakož i z nich vyplývajících rozdílů uvedených ve sloupci 10 předmětných tabulek.
  • Poměrných průměrných ročních přírůstků v procentech kontrolních variant a testů hnojených hnojivem SILVAMIX®MG ve 2.roce po aplikaci s příslušnými přírůstky v prvním roce po aplikaci (tabulka 4).

 


Výsledky výzkumu

 

Výsledky výzkumů vykazují diferenciaci hnojivých efektů odvozených z výchozích výšek –h vysázených sazenic po aplikaci hnojivem.

 

Tabulka 1 představuje výsledky výzkumu u smrku (průměrné roční přírůstky testů a kontroly v procentech). Výsledky vykazují vysokou efektivnost hnojení výsadeb již po 1.roce od aplikace a vyznačují se celkově 50-65% zvýšením průměrného ročního přírůstku  (zřídkakdy více) u nižších sazenic (výchozí –h = 22.0-46.9 cm) a asi 35-42% zvýšením ročního přírůstku u vyšších sazenic (výchozí –h = 54.6-87.8 cm), přičemž roční přírůst ve 2.roce je o několik procent vyšší (zřídkakdy však více než o 10%) ve srovnání s 1.rokem po aplikaci. Průměrný celkový přírůst po 2 letech (roční přírůstky 1+2) je v porovnání s kontrolou (roční přírůstky 1+2) vyšší o 50.8-68.9%  resp. o 38.9-45.9%.

Při posuzování celkové dvouroční účinnosti lesního hnojiva SILVAMIX®MG lze konstatovat velmi příznivý absolutní výškový přírůst sazenic jenž je větší u sazenic s nižší počáteční výškou – h a dosahuje hodnot mezi 35-80% a menší u sazenic s vyšší počáteční výškou –h kde dosahuje hodnot 20-25% k výchozí výšce sazenic.

Hnojivý účinek ve druhém roce po aplikaci vykazuje ve srovnání s prvním rokem (tabulka 4) obvykle mírný několika procentní vzrůstový trend zřídka pak několika desítek procent – průměrně-  4.3% (56.8% - 52.5% = 4.3%) při výchozí –h sazenic nízké a 6.9% (46.3-39.4 = 6.9%) při výchozí –h sazenic vysoké v poměru ke vzrůstové dynamice přírodní kontroly.

 

Tabulka 2 představuje výsledky výzkumu u buku. Potvrzuje se opět vyšší účinnost hnojení (podobně jako u smrku) u nižších sazenic (výchozí –h = 20.3 – 34.1 cm) s jejich ročními přírůstky kolísajícími mezi 43.0-60.5% proti kontrole v 1.roce po aplikaci a relativně nižší  účinnost- 31.7-34.8% přírůstku proti kontrole u vyšších sazenic (výchozí –h = 35.7-86.5 cm)  při několikaprocentně vyšším přírůstku  ve 2.roce proti roku prvnímu po aplikaci. Průměrný roční přírůst po dvou letech (roční přírůstek 1+2) je v porovnání s kontrolou (roční přírůstek1+2) vyšší o 45.3-62.3%  resp. 34.2-38.1 %.

Při posuzování celkové dvouroční účinnosti lesního hnojiva SILVAMIX®MG lze konstatovat velmi příznivý absolutní výškový přírůst sazenic jenž je u sazenic s nižší výchozí výškou v rozmezí přírůstků 31-70 % a u sazenic s vyšší počáteční výškou – h v rozmezí 16-22 %.

Podobně jako u smrku má rovněž u buku  hnojivý účinek ve druhém roce po aplikaci hnojiva lehce vzrůstající trend v průměru několika procent – 4.8% (82.4%-77.6% = 4.8%) u nižších sazenic a 4.5% (56.5%-52.0% = 4.5%) u vyšších sazenic ve vztahu ke vzrůstové dynamice  přírodní kontroly.

 

Tabulka 3 představuje výsledky výzkumu modřínu. Potvrzuje se opět vyšší účinnost hnojení nižších sazenic (do 54 cm), kde průměrný roční přírůstek po 1.roku od aplikace (vůči kontrole) kolísá v úzkém rozmezí 53.6-58.9%.  U vyšších sazenic (nad 57 cm) pak kolísá  v rozmezí 36.6-44.0% při několikaprocentním, zřídka kdy v několika desítek procentním zlepšení přírůstku  ve 2.roce porovnáním s rokem prvním. To odpovídá dvouročnímu průměru přírůstků v rozmezí 57.0-68.7% resp.  41.0-46.9%.

Při posuzování celkové dvouroční účinnosti lesního hnojiva SILVAMIX®MG lze konstatovat velmi příznivý absolutní výškový přírůst sazenic jenž je u sazenic s nižší výchozí výškou v rozmezí 45-70 % a u sazenic s vyšší počáteční výškou – h v rozmezí 24-32 %.

Hnojivý účinek ve 2. roce po aplikaci hnojiva (tabulka 4) vykazuje  podobně jako u smrku a buku růstový trend v průměru- 7.2% u nižších sazenic (44.67% - 37.4% = 7.2%) a opět u větších sazenic poněkud vyšší než u smrku a buku, a to 3.8% (41.4% - 37.6% = 3.8%) ve vztahu k přírodní dynamice růstu kontroly.

 

U javoru (dva objekty) lze pozorovat příznivé působení hnojiva SILVAMIX®MG ve větší míře i u vyšších sazenic, když průměrný roční přírůst vůči kontrole se zde projevil jeho zvýšením o 41.1-58.0%. Ve srovnání s prvním rokem po aplikaci přetrvává mírná růstová tendence i ve druhém roce.

 

Borovice limba vykazuje po aplikaci hnojiva poměrně vyrovnanou reakci vyznačující se 45-47% zvýšením přírůstku v 1.roce po aplikaci přičemž se projevuje přetrvávající zbytková dynamika vzrůstu i v roce druhém (při srovnání s rokem prvním).

 


Souhrn

 

Shrnutím vlivů hnojení pomalu rozpustným lesním hnojivem SILVAMIX®MG na růst sazenic ve výsadbách po 2 letech výzkumu, je třeba  potvrdit následující:

  1. Hnojení lesních výsadeb smrku, buku a modřínu hnojivem SILVAMIX®MG v různých místech nadlesnictví Szklarska Poręba  ovlivnilo velmi příznivě růst sazenic a dva roky po aplikaci (součet přírůstků za 1.+2. rok) bylo dosaženo těchto výsledků: u smrku 51-69% zvýšení přírůstků  (u sazenic s nižší výchozí výškou) a 39-46% zvýšením u sazenic s vyšší výchozí výškou; obdobně u buku – 45-62% resp. 34-38% zvýšení přírůstků a u modřínu 57-69% resp. 41-47% zvýšení přírůstků ve vztahu k celkovému zvýšení přírůstků kontroly za celé dva roky (1+2).

  2. Celková účinnost hnojiva SILVAMIX®MG   na smrk, buk a modřín se po dvou letech od aplikace projevuje 40-70% zvýšením celkové výšky sazenic (u smrku až 80%) s nižší výchozí výškou proti nehnojené kontrole a přírůstkem 20-30% u sazenic s vyšší výchozí výškou- h.

  3. Dva roky po aplikaci hnojiva SILVAMIX®MG se u všech výše uvedených druhů jakož i u javoru a borovice limby udržuje mírný zbytkový růstový trend  v přírůstcích  sazenic ve vztahu k přírodní dynamice růstu kontroly naznačující vyhasínání vlivu hnojení u všech zkoumaných druhů ve třetím roce po aplikaci.

  4. Zjištěné dvouleté výsledky (dva roky po aplikaci) ukazují na velmi důležitý efekt rychlejšího odrůstání sazenic (cca o 1 rok) z obklopující buřeně což dává příslib jejich dynamičtějšího vzrůstu v dalších letech a rychlejšího dosažení zápoje.

  5. Při hnojení sazenic lesním hnojivem SILVAMIX®MG se doporučuje aplikace hnojiva ne dříve než 1 rok po výsadbě s přihlédnutím k nutnosti nezbytného zakořenění a vývinu kořenového systému obalovaných sazenic.

  6. Po aplikaci hnojiva SILVAMIX®MG lze pozorovat v blízkém okolí sazenic výrazné odkyselní půdy o pHKCl cca 0.5-0.8 ve vrchní vrstvě půdy (0-10 cm) resp. o pHKCl0.3 – 0.4 v hlubší vrstvě (15-20 cm).

  7. Po aplikaci hnojiva SILVAMIX®MG k lesním sazenicím dochází u nich k příznivějšímu chemickému složení asimilačních orgánů (bližší složení přírodnímu), zejména obohacení o dusík a hořčík (na příklad u smrku viz. tabulka 5).

 

 Warszawa, 23.11.1998

 


 

Tabulka 1

 

Přírůstky výšky  sazenic na lesních smrkových výsadbách v nadlesnictví Szklarska Poręba – výzkum hnojení tabletovaným pomalu rozpustným lesním hnojivem SILVAMIX®MG

Mí­sto
Oddě-
lení
Výchozí výška sazenic před aplikací Výška 2 roky po aplikaci hnoji-
vem SILVA-
MIX® MG
Průměrné roční přírůstky výšky po aplikaci (v horní části po 1. roku v dolní části po 2. roku) (%) průměr-
ných ročních přírůstků za rok (1+2) po SILVA-
MIXu MG ve vztahu ke kontrole (1+2)
Průměrné roční přírůstky v (%) ve vztahu k výchozí výšce sazenic- h (v horní části po 1. roku, v dolní části po 1. a 2. roku)
Kon-
trola
SILVA-
MIX® MG
% ve vztahu k přírůstkům kontroly Kon-
trola
SILVA-
MIX® MG
Rozdíl
cm cm cm cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lesnictví Ruczaj – smrk

340 b 66,4 115,5 14,1
20,5
19,2
29,9
36,2
45,8
42,3 21,2
52,1
28,9
73,9
7,7
21,8
341 a 56,4 88,0 8,3
14,6
11,8
21,6
42,2
47,9
45,9 15,2
41,9
21,6
61,2
6,4
19,3

Lesnictví Godzisz – smrk

1 c 28,6 88,2 12,0
23,8
19,2
40,4
60,0
69,7
66,5 42,0
125,2
67,1
208,4
25,1
83,2
16 d 26,3 78,5 11,9
19,0
19,5
32,7
63,9
72,1
68,9 45,3
117,5
74,1
198,5
28,8
81,0

Lesnictví Skalno – smrk

115 b 77,2 134,8 18,2
22,5
25,4
32,2
39,6
43,1
41,5 23,5
52,7
32,9
74,6
9,4
21,9
205 a 87,8 153,3 19,7
26,5
27,1
38,4
37,6
44,9
41,8 22,5
52,6
30,9
74,6
8,4
22,0

Lesnictví Szronowiec – smrk

324 a -1 35,1 68,8 7,8
13,6
12,2
21,5
56,4
58,1
57,5 22,2
61,0
34,8
96,0
12,6
35,0
324 a 37,1 90,7 13,1
22,0
19,8
33,8
51,1
53,6
52,7 35,3
94,6
53,4
144,5
18,3
49,9
324 a-4 79,8 150,2 23,3
27,4
31,4
39,0
34,8
42,3
38,9 29,2
63,5
39,3
88,2
10,1
24,7
360 a 46,9 95,2 13,8
16,7
21,8
26,5
58,0
58,7
58,4 29,4
65,0
46,5
103,0
17,1
38,0
365 a 32,0 75,1 12,0
15,9
18,3
24,8
52,5
56,0
54,5 37,5
87,2
57,2
134,7
19,7
47,5
365 b 32,6 81,3 13,1
17,3
20,8
27,9
58,8
61,3
60,7 40,2
93,3
63,8
149,4
23,6
56,1
365 b 22,0 63,3 11,6
14,7
18,0
23,3
55,2
58,5
57,0 52,7
119,5
81,8
187,7
29,1
68,2

Lesnictví Kopaniec – smrk

145 a 44,9 97,8 15,4
17,2
24,8
28,1
61,0
63,4
62,3 34,3
72,6
55,2
117,8
20,9
45,2

Lesnictví Orle – smrk

218-2 30,7 60,1 7,1
12,4
10,5
18,9
47,9
52,4
50,8 23,1
63,5
34,2
95,8
11,1
32,3
218-3 38,4 72,4 8,3
14,8
12,0
22,3
44,6
50,7
48,5 21,6
60,2
31,3
89,3
9,7
29,1

 


 

 

Tabulka 2

 

Přírůstky výšky sazenic na lesních bukových výsadbách v nadlesnictví Szklarska Poręba- výzkum hnojení tabletovaným pomalu rozpustným lesním hnojivem SILVAMIX® MG

Mí­sto
Oddělení
Výchozí výška sazenic před aplikací Výška 2 roky po aplikaci hnoji-
vem SILVA-
MIX® MG
Průměrné roční přírůstky výšky po aplikaci (v horní části po 1. roku v dolní části po 2. roku) (%) průměr-
ných ročních přírůstků za rok (1+2) po SILVA-
MIXu MG ve vztahu ke kontrole (1+2)
Průměrné roční přírůstky v (%) ve vztahu k výchozí výšce sazenic- h (v horní části po 1. roku, v dolní části po 1. a 2. roku)
Kon-
trola
SILVA-
MIX® MG
% ve vztahu k přírůstkům kontroly Kon-
trola
SILVA-
MIX® MG
Rozdíl
cm cm cm cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lesnictví Ruczaj – buk

340 a 43,2 70,1 6,9
12,8
9,1
17,8
31,9
39,1
36,5 16,0
45,6
21,1
62,3
5,1
16,7
341 a 35,7 60,0 6,6
11,0
8,9
15,4
34,8
40,0
38,1 18,5
49,3
24,9
68,1
6,4
18,8

Lesnictví Godzisz – buk

1 c 69,5 150,0 23,0
37,0
30,3
50,2
31,7
35,7
34,2 33,1
86,3
43,6
115,8
10,5
29,5

Lesnictví Szronowiec – buk

310 b-7 34,1 68,1 8,6
14,8
12,3
21,7
43,0
46,6
45,3 25,2
68,6
36,1
99,7
10,9
31,1
310 b 67,5 118,1 17,2
20,5
22,8
27,8
32,6
35,6
34,2 25,5
55,8
33,8
75,0
8,3
19,2
324 a 86,5 140,0 15,5
23,6
20,9
32,6
34,8
38,1
36,3 17,9
45,2
24,2
61,8
6,3
16,6
359 a 30,6 60,7 8,3
11,6
12,5
17,6
50,6
51,7
51,3 27,1
65,0
40,8
98,4
13,7
33,4
360 a-5 23,3 60,3 8,1
14,7
13,0
24,0
60,5
63,3
62,3 34,8
97,9
55,8
158,8
21,0
60,9
360 a 52,4 97,5 14,0
19,3
18,8
26,3
34,3
36,3
35,4 26,7
63,5
35,9
86,1
9,2
22,6
365 b 27,3 56,2 7,0
11,7
10,7
18,2
52,8
55,6
54,5 25,6
68,4
39,2
105,9
13,6
37,5
366 a 57,8 101,1 13,3
18,8
17,8
25,5
33,8
35,6
34,9 23,0
55,5
30,8
74,9
7,8
19,9

Lesnictví Roztoka – buk

306 a 21,8 57,4 8,0
14,4
12,3
23,3
53,8
61,8
58,9 36,7
102,8
56,4
163,3
19,7
60,5
312 b 20,3 55,1 6,8
15,2
10,4
24,4
52,9
60,5
58,2 33,5
108,4
51,2
171,4
17,7
63,0

Lesnictví Kopaniec – buk

119 g 25,4 68,1 9,8
18,1
14,6
28,1
49,0
55,2
53,0 38,6
109,8
57,5
168,1
18,9
58,3
120 g 23,9 67,4 9,6
17,3
15,4
28,1
60,4
62,4
61,7 40,2
112,6
64,4
182,0
24,2
69,4
156 c-6 34,0 79,0 10,5
17,8
16,6
28,4
58,1
59,6
59,0 30,9
83,2
48,8
132,4
17,9
49,2

 


 

 

 

Tabulka 3

 

Přírůstky výšky sazenic na lesních modřínových, javorových a borovicových výsadbách v nadlesnictví Szklarska Poręba – výzkum hnojení tabletovaným pomalu rozpustným lesním hnojivem SILVAMIX® MG

Místo
Oddě-
lení
Výchozí výška sazenic před aplikací Výška 2 roky po aplikaci hnoji-
vem SILVA-
MIX® MG
Průměrné roční přírůstky výšky po aplikaci (v horní části po 1. roku v dolní části po 2. roku) (%) průměr-
ných ročních přírůstků za rok (1+2) po SILVA-
MIXu MG ve vztahu ke kontrole (1+2)
Průměrné roční přírůstky v (%) ve vztahu k výchozí výšce sazenic- h (v horní části po 1. roku, v dolní části po 1. a 2. roku)
Kon-
trola
SILVA-
MIX® MG
% ve vztahu k pří-růstkům kontroly Kon-
trola
SILVA-
MIX® MG
Rozdíl
cm cm cm cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lesnictví Ruczaj - modřín

340 b 57,3 114,3 15,0
23,8
21,6
35,4
44,0
48,7
46,9 26,2
67,7
37,7
99,5
11,5
31,8

Lesnictví Godzisz - modřín

4 d 53,9 122,0 19,2
24,0
29,7
38,4
54,7
60,0
57,6 35,6
80,1
55,1
126,3
19,5
46,5

Lesnictví Skalno – modřín

115 b 51,0 146,0 26,5
34,0
41,0
54,0
54,7
58,8
57,0 52,0
118,6
80,4
186,3
28,4
67,7
115 b 86,0 179,0 29,0
37,0
40,0
53,0
37,9
43,2
40,0 33,7
76,2
46,5
108,2
12,8
31,4

Lesnictví Szronowiec - modřín

310 b 51,0 115,1 16,6
24,2
25,5
38,6
53,6
59,5
57,1 32,5
80,0
50,0
125,7
17,5
45,7
310 b 41,5 104,0 17,2
21,1
27,3
35,2
58,7
66,8
63,2 41,4
92,3
65,8
150,6
24,4
58,3
324 a 41,6 106,9 14,6
24,1
23,2
42,1
58,9
74,7
68,7 35,1
93,0
55,8
157,0
20,7
64,0
365 b 83,8 155,8 23,2
28,2
31,7
40,3
36,6
42,9
40,1 27,7
61,3
37,8
85,9
10,1
24,6
366 a 69,4 139,9 19,9
30,0
27,9
42,6
40,2
42,0
41,3 28,7
71,9
40,2
101,6
11,5
29,7
366 a 78,9 168,5 27,8
36,0
38,8
50,8
39,6
41,1
40,4 35,2
80,8
49,2
113,6
14,0
32,8

Lesnictví Godzisz – javor

16 d 38,8 102,5 16,0
23,3
25,3
38,4
58,1
64,8
62,1 41,2
101,3
65,2
164,2
24,0
62,9

Lesnictví Kopaniec – javor

102 g 17,2 47,8 7,3
13,6
10,3
20,3
41,1
49,3
46,4 42,4
121,5
59,9
177,9
17,5
56,4

Lesnictví Skalno – borovice limba

115 b 28,7 57,4 8,6
10,8
12,5
16,2
45,3
50,0
47,9 30,0
67,6
43,6
100,0
13,6
32,4
115 b 46,9 87,3 11,7
15,4
17,2
23,2
47,0
50,6
49,1 24,9
57,8
36,7
86,1
11,8
28,3

 


 

 

 

Tabulka 4

 

Dynamika průměrných ročních přírůstků  sazenic na lesních výsadbách v nadlesnictví Szklarska Poręba hnojených pomalu rozpustným lesním hnojivem SILVAMIX®MG ve vztahu k nehnojené kontrole  ve druhém roce po aplikaci proti roku prvnímu

Místo
Oddě-
lení
Smrk – průměrné roční přírůstky v% ve 2. roku proti roku 1.   Místo
Oddě-
lení
Buk – průměrné roční přírůstky v% ve 2.roku proti roku 1.   Místo
Oddě-
lení
Modřín, javor, limba – průměrné roční přírůstky v% ve 2. roku proti roku 1.
Kontrola SILVAMIX Kontrola SILVAMIX Kontrola SILVAMIX
Lesnictví Ruczaj – smrk Lesnictví Ruczaj – buk Lesnictví Ruczaj – modřín
340 b 45,4 55,7 340 a 85,5 95,6 340 b 58,6 63,9
341 a 75,9 83,0 341 a 66,7 73,0 Lesnictví Godzisz – modřín
Lesnictví Godzisz – smrk Lesnictví Godzisz –buk 4d 25,0 29,3
1 c 98,3 110.4 1 c 60,9 65,7 Lesnictví Szronowiec – modřín
16 d 59,7 68,0 Lesnictví Szronowiec – buk 310 b 45,8 51,4
Lesnictví Sklano – smrk 310 b-7 72,1 76,4 310 b
324 a
22,7 28,9
115 b 23,6 26,8 310 b 19,2 21,9 65,1 81,5
205 a 34,5 41,7 324 a 52,3 56,0 365 b 21,6 27,1
Lesnictví Szronowiec – smrk 359 a 39,8 40,8 366 a 50,7 52,7
324 a-1 74,3 76,2 360 a-5 81,5 84,6 366 a 29,5 30,9
324 a 67,9 70,7 360 a 37,9 39,9 Lesnictví Skalno – modřín
324 a-4 17,6 24,2 365 b 67,1 70,1 115 b 28,3 31,7
360 a 21,0 21,6 366 a 41,3 43,3 115 b 27,6 32,5
365 a 32,5 35,5 Lesnictví Roztoka – buk Lesnictví Godzisz – javor
365 b 32,1 34,1 306 a 80,0 89,4 16 d 45,6 51,8
365 b 26,7 29,4 312 b 123,5 134,6 Lesnictví Kopaniec – javor
Lesnictví Kopaniec – smrk Lesnictví Kopaniec – buk 102 g 86,3 97,1
145 a 11,7 13,3 119 g 84,7 92,5 Lesnictví Skalno – borovice limba
Lesnictví Orle – smrk 120 g 80,2 82,5 115 b 25,6 29,6
218-2 74,6 80,0 156 c-6 69,5 71,1 115 b 31,6 34,9
218-3 78,3 85,8            
Průměr –h, výchozí sazenice nízké Průměr –h, výchozí sazenice nízké Průměr –h, výchozí sazenice nízké  (modřín)
  52,5 56,8   77,6 82,4   374 44,6
Průměr –h, výchozí sazenice vysoké Průměr –h, výchozí sazenice vysoké Průměr –h, výchozí sazenice vysoké (modřín)
  39,4 46,3   52,0 56,5   37,6 41,4

 


 

 

Tabulka 5

 

Obsah živin v jehličí 1 a 2 letých smrků z řady výzkumných objektů v nadlesnictví Szklarska Poręba (výzkum hnojení pomalu rozpustným tabletovaným hnojivem SILVAMIX® MG vyjádřený průměry (nahoře) a intervalem (dole)

Varianta Stáří (roky) % N % P % K % Ca % Mg
Kontrola 1 1,202
0,97 - 1,37
0,16
0,15 - 0,18
0,35
0,32 - 0,38
0,26
0,25 - 0,29
0,08
0,06 - 0,11
2 1,198
1,01 - 1,39
0,18
0,16 - 0,20
0,37
0,35 - 0,42
0,28
0,27 - 0,31
0,09
0,07 - 0,12
SILVAMIX®MG, Tablety 1 1,610
1,58 - 1,79
0,20
0,18 - 0,22
0,42
0,35 - 0,48
0,30
0,26 - 0,36
0,15
0,15 - 0,22
2 1,730
1,61 - 1,81
0,22
0,19 - 0,24
0,47
0,37 - 0,51
0,36
0,28 - 0,42
0,16
0,18 - 0,24