ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

HNOJIVA ŘADY SILVAMIX® V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

V současném  českém lesnictví jsou možnosti opatření meliorace stanovišť značně podceněny, bez ohledu na jejich značný potenciál využití v nejrůznějších stanovištích, porostních a zejména antropogeně degradovaných podmínkách. Kromě běžných hnojiv přírodního charakteru i průmyslově vyráběných se naskýtají možnosti použití hnojivých materiálů vyrobených se zřetelem na specifické potřeby lesního hospodářství. Rovněž hnojiva řady SILVAMIX®  odpovídají svým pomalým rozpouštěním  a uvolňováním jednotlivých živin, na druhé straně pak i variabilním a přesně definovatelným obsahem jednotlivých bioelementů těmto požadavkům. K pracovištím testujícím tyto materiály se od jara 1997 přiřadila i Katedra pěstování lesů Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze..

 

Při testování hnojiv řady SILVAMIX®  byly sledovány 3 aspekty jejich využití:

  • vliv hnojiv řady SILVAMIX®  na stav půdní úrodnosti a na růst a vývoj sadebního materiálu ve velkoškolkách,
  • výzkum účinnosti těchto hnojiv na lokalitách s výsadbou relativně náročných dřevin,  degradovaných dlouhodobou kultivací smrku,
  • testování hnojiv řady SILVAMIX®  v imisních oblastech (Jizerské hory).

 

Ze širokého spektra hnojiv řady SILVAMIX®  byla pro pokusné aplikace zvolena tabletovaná forma SILVAMIX® FORTE (lesnický provoz tabletovanou formu preferuje) a dále prášková forma SILVAMIX® MG (pro častý deficit hořčíku v lesních ekosystémech). Složení těchto materiálů uvádí Tabulka č. 1.

 

Tabulka č. 1:  Složení testovaných forem hnojiv řady SILVAMIX

Hnojivo N % P2O 5 % K2O % MgO % Nutr. Sum%
SIL. MG 8,0 12,0 5,0 15,0 40,0
SIL. FORTE 17,5 17,5 10,5 9,0 54,5

 

Výsledky potvrdily velice dobrou účinnost hnojiv řady SILVAMIX®  v lesní školce, a to dokonce již  v  prvním roce  šetření. Následující tabulka  (Tabulka č. 2)  uvádí  relativní  výškový přírůst semenáčků lesních  dřevin  na podzim  po jarní  aplikaci. V následujícím  roce je  možné  reálně očekávat zvýšený účinek hnojiva SILVAMIX®  díky jeho pomalému rozpouštění.

 

Tabulka č. 2: Vliv srovnávaných hnojiv na růst sadebního materiálu v lesní školce

Dřevina Varianta Dub síje 1997% Borovice síje 1997% Smrk 1/1 sadba podz. 1996% Smrk 1/1 sadba jaro% Jedle 1/1%
Kontrola 100 100 100 100 100
SILVAMIX ® 131 132 170 139 131

 

Další tabulka  (Tabulka č.3) pak dokumentuje vliv přihnojení hnojivem SILVAMIX na relativní výškový přírůst (%) kultur jedle a javoru klenu na vyšších polohách Žďárských vrchů, na stanovištích ovlivněných dlouhodobým pěstováním smrkových monokultur. Výsledky opět uvádějí podzimní měření po pozdně jarní aplikaci.

 

Tabulka č. 3:  Vliv aplikace hnojiv řady SILVAMIX®  na růst kultur lesních dřevin na lokalitách degradovaných smrkovými monokulturami (% kontroly)

Varianta Jedle Buk Javor klen
Kontrola 100 100 100
S - MG 125 116 -
S - FORTE 128 102 106

 

Příznivé účinky byly potvrzeny rovněž v imisních oblastech, a to jak na skarifikovaných (antropogeně mechanicky narušených), tak i na intaktních půdách. Předběžné výsledky jsou prozatím dostupné pouze v oblasti Jizerských hor. V případě prvního experimentu jehož výsledky jsou doloženy v následující tabulce z  lokality “Jizerka” - nadm.výška 960 m n.m. (Tabulka č. 4), byly  tablety SILVAMIX® FORTE aplikovány při melioraci kultury smrku ztepilého na lokalitě s půdou charakteru výrazného horského podzolu.

 

Tabulka č. 4: Účinnost aplikace hnojiva SILVAMIX®  na lokalitě Jizerka

Varianta n92
H92
cm
n93
H93
cm
n94
H94
cm
n95
H95
cm
n96
H96
cm
n97
H97
cm
K 135,0
16,3
134,0
33,2
134,0
39,0
125,0
44,0
125,0
44,0
115,0
51,1
S 134,0
17,8
134,0
35,2
134,0
39,9
124,0
42,2
118,0
46,2
112,0
53,7

Pozn.: Stejná písmena (a jejich absence) označují statisticky homogení soubory

 

 

Výsadba se uskutečnila na jaře 1994 - dřívější registrované přírůsty tedy pocházejí ze školky. Aplikace hnojiva SILVAMIX®  byla provedena na jaře 1997 - vliv dosud není výrazný. Na druhé straně, na lokalitách degradovaných skarifikací, resp. odstraněním nadložního humusu, kultura buku reagovala na přihnojení SILVAMIXEM velice příznivě (buk byl vysázen rok předem a přihnojení se uskutečnilo na jaře 1997).                                                                                                                                                                           
Na degradovaných lokalitách jsou hnojiva řady SILVAMIX® vysoce efektivní, jako účinnější se jeví dosud prášková forma (Tabulka č. 5).

 

Tabulka č. 5: Účinnost aplikace hnojiva SILVAMIX®  na lokalitě Viničná

Varianta n97
cm
H97
cm
Kontrola 91 82,5
Tablety 102 87,4
Prášk. forma 95 93,9

 

Hnojiva řady SILVAMIX®  se projevila jako účinný prostředek řízení výživy lesních dřevin a úpravy půdní úrodnosti, a to přes krátkou dobu svého působení. Příznivé účinky jsou doloženy v lesní školce, při přihnojování kultur lesních dřevin na stanovištích degradovaných nevhodnou fytotechnikou i v imisních oblastech. Efekt přihnojení se zvyšuje na extrémních písčitých půdách a při devastaci stanoviště skarifikací. Relevantnější výsledky však budou získány až v dalších letech. Pro hnojiva řady SILVAMIX® mluví jejich vysoký obsah živin, možnost přesné volby a dávkování jejich obsahu a skutečnost, že rozpouštění těchto materiálů trvá ve srovnání s jinými průmyslově vyráběnými hnojivy dlouho. Z těchto důvodů se již dnes jeví jako perspektivní systém hnojení lesních půd a lesních porostů i v dalších případech použití v lesním hospodářství.

 

V Praze, 27.1.1998