ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VLIV HNOJIV SILVAMIX® NA VÝVOJ MYKORRHIZ V LESNÍ ŠKOLCE

Existuje způsob, který ve školkařské praxi dokáže naplnit dva zdánlivě protichůdné cíle, tj. zajistit bohatý rozvoj mykorrhiz na kořenech sazenic a také umožnit užití průmyslových hnojiv, díky kterým můžeme docílit dokonalého vzrůstu sazenic. Takovou možnost nám poskytují pomalu působící hnojiva.

Význam mykorrhiz pro lesnictví je ve dvou základních funkcích, které mykorrhizní symbióza plní. Jednak spočívá ve zvětšení absorpčního povrchu kořenů pro vodu a živiny, jednak v ochraně kořenového systému před patogeny. U všech lesních dřevin je příjem minerálních živin, hlavně pak fosforu, ve velké míře závislý na vývoji mykorrhiz, které jsou integrující součástí správně fungujícího kořenového systému.

Nové směry přírodě blízkého hospodaření a ekologizace v lesním hospodářství orientují lesní školkářství mimo jiné také na péči o stav mykorrhiz a jejich revitalizaci v půdách starších lesních školek.

Vysoká životaschopnost sazenic po jejich přenesení na trvalé stanoviště je závislá na množství a kvalitě (druhovém spektru) mykorrhiz, vytvářených na kořenech sazenic během pěstování v lesní školce.

Odtud pramení moderní přístup ke školkařské výrobě, která dodává sadební materiál pro obnovu lesa a zalesňování. Představuje to úsilí produkovat nejen semenáčky a sazenice, které mají odpovídající rozměry nadzemní části a vyznačují se správnou architektonikou kořenového systému, ale které mají na svých kořenech také bohatou a rozvrstvenou mykorrhizu.

V praxi jsou někdy tyto dva cíle velmi těžko slučitelné, protože intenzivní minerální hnojení, obzvlášť dusíkem, který garantuje perfektní růst a vzhled nadzemní části sadebního materiálu, velmi často vede, především v případě jehličnatých druhů dřevin, k značné inhibici rozvoje mykorrhizní symbiózy.

Příliš intenzivní hnojení obecně znamená zúžení spektra mykorrhizních hub na 1 - 2 symbionty, přizpůsobené specifickým podmínkám dané lesní školky, a dokonce v extremních případech je příčinou úplné absence vytváření mykorrhiz.

Je to jednak užívání nízkých dávek průmyslových hnojiv, kterým v lesních školkách přispějeme ke spontánní, bohaté a přirozené (přesto v porovnání s přírodními poměry odlišné) mykorrhizaci, ale výsledný pěstební efekt je takový, že obdržíme sazenice nízké kvality, hluboce pod očekávanými předpoklady školkařů i pěstitelů lesa.

Existuje však způsob, který dokáže v školkařské praxi tyto oba zdánlivě protikladné cíle, tj. bohatý rozvoj mykorrhiz na kořenech sazenic a také užití hnojiv, díky kterým můžeme spoléhat na dokonalý vývoj sazenic, naplnit. Takovou možnost nám poskytují aplikace pomalu působících hnojiv. Nejznámějším typem těchto hnojiv je granulované hnojivo, vyráběné pod obchodním názvem Osmocote;reg a využívané již mnoho let po celé Evropě především při pěstování okrasných stromků a ozdobných keřů. Pro lesnické využití je bohužel příliš drahé.

V posledních letech se objevily na našem trhu levnější pomalu působící hnojiva řady SILVAMIX®, české produkce. Jsou to plná bezchloridová hnojiva s vysokým obsahem minerálních živin. Vyznačují se pozvolným, dlouhodobým (2-3leté období po aplikaci) uvolňováním minerálních látek.

Hlavní živinou hnojiv SILVAMIX® je dusík v neionizované formě ureaformového kondenzátu. Ten se vyznačuje pozvolným uvolňováním dusíku do prostředí. Proto, ve srovnání s rychlerozpustnými klasickými hnojivy, po aplikaci hnojiv SILVAMIX® nedochází v počáteční fázi jejich působení ke vzniku nežádoucí (také z pohledu vývoje mykorrhiz) zvýšené koncentraci dusíku v půdě.

Z hlediska fyziologického působení se hnojiva řady SILVAMIX® zařazují ke hnojivům lehce alkalickým, což má příznivý vliv na úrodnost půdy, zvlášť pak v případě kyselých a velmi kyselých půd, se kterými se často setkáváme v našich lesních školkách.

Tyto vlastnosti hnojiv SILVAMIX® a také pobídka ze strany výrobce (ECOLAB Znojmo, s. r. o., Česká republika) včetně bezplatné možnosti otestování vzorků hnojiv v sypké formě (prášek, resp. drť) byly v roce 1998 motivem k zahájení řady pokusů, které měly za cíl ověřit vliv práškových hnojiv řady SILVAMIX® (drť) na vývoj mykorrhiz v podmínkách lesní školky.

Experimenty jsme prováděli na dvouleté borovici lesní (2/0), kde hnojivo bylo použito k přihnojování, a dále na jednoleté borovici (1/0), kde jsme hnojivo aplikovali před vlastní výsadbou. Borovice, vysázené na jaře v roce 1999, jsme ponechali na stanovišti i v dalším roce, abychom mohli zkoumat následné působení hnojiva. Obě zkoušky měly následující schéma:

 

  1. Kontrola N P K Mg (ledek amonný, superfosfát, síran draselný, kiesirit v množství jako u typu SILVAMIX® R)

  2. SILVAMIX® (10,3%; 16,4%; 6,3%; 5,0% - patřičně N; P; K; Mg)

     

  3. SILVAMIX® MG

  4. SILVAMIX® FORTE

  5. SILVAMIX® R

 

Hnojiva byla dávkována podle individuálního obsahu dusíku na úroveň odpovídající 75 kg č.ž. N/ha. Dávky PKMg byly odstupňované - vyšší v případě hnojiva SILVAMIX® MG a menší pro SILVAMIX® FORTE - a téměř shodné v případě zbývajících hnojiv s obsahem dusíku blížícím se 10 %.

Zkoušky podléhaly stejné péči jako zbývající (kontrolní) sadební materiál pěstovaný v lesní školce. Využití standardních (rychle rozpustných) hnojiv způsobilo větší stimulaci růstu nadzemní části sazenic, než tomu bylo u hnojiv řady SILVAMIX® (tendence byla zřejmá, nicméně statisticky neprůkazná).

Avšak zaznamenány byly značné rozdíly ve vývoji kořenových systémů testovaných sazenic, obzvlášť pak v četnosti tzv. jemných kořenů (o průměru menším než 1 mm), které po celou dobu zkoušky byly mnohem lépe rozvinuté v případě variant hnojiv řady SILVAMIX® než v kontrolní skupině, kde byla testována standardní hnojiva (NPK Mg). To mělo bezprostřední vliv na množství vznikajících mykorrhiz (Graf 1).

U variant s hnojivy SILVAMIX® jsme zjistili značnou převahu ektomykorrhiz nad méně příznivými (z pohledu vývoje semenáčků) endomykorrhizami (Graf 2 ; Fot.1 A i B).

Navíc hnojiva řady SILVAMIX® umožnila rozvoj více různorodých ektomykorrhiz nežli standardní hnojiva (Graf 3; Fot. 1 C-F).

Nejpříznivějším z pohledu vlivu na různorodost (druhové spektrum) výskytu mykorrhiz se ukázalo hnojivo SILVAMIX® FORTE.

 


Závěr

 

Při vyhodnocení všech získaných dat, můžeme konstatovat, že hnojiva řady SILVAMIX® měla velmi kladný vliv na vývoj mykorrhiz u zkoumaných semenáčků borovice lesní a že ukázala značnou převahu nad standardními hnojivy.

 


 

Graf 1: Vliv hnojiv řady SILVAMIX® na délku (v cm) jemných kořenů (<1mm) a dále na množství (počet v ks) vytvořených mykorrhizních vrcholků u dvouleté borovice lesní (2/0)


 

Graf 2: Vliv hnojiv řady SILVAMIX® na výskyt (podíl v %) endo- i ektomykorrhiz u dvouleté borovice lesní (2/0)


 

Graf 3: Vliv hnojiva SILVAMIX® FORTE na druhové spektrum a zastoupení (v %) ektomykorrhiz u dvouleté borovice lesní (2/0)


Foto 1 - 6
Různé mykorrhizní houby, které vyrůstají na kořenech semenáčů borovice lesní (A,B: endomykorrhizy, C-F: ektomykorrhizy)


122ascz   122bscz   122cscz
A   B   C

123ascz   123bscz   123cscz
D   E   F