ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VÝSLEDKY APLIKACE HNOJIV ŘADY SILVAMIX® V LESNÍCH POROSTECH - 2004

Publikováno v českém odborném lesnickém časopise Lesnická práce 2/2004, 25-2.

 

 

 

 

     Na rozdíl od minulých let se lesnický provoz opět vrací k otázkám využití hnojení a vápnění v lesním hospodářství. Spouštěcím momentem pro tento zájem byla situace ve vývoji poškození lesních porostů v Orlických a západní části Krušných hor v posledních letech. Byla prokázána souvislost mezi nežádoucí dynamikou lesních porostů na jedné a stavem lesních půd a výživy lesních dřevin na druhé straně. Na základě těchto skutečností, dále díky disponibilním finančním zdrojům a konečně i díky dlouhodobému tlaku lesnického výzkumu, ke kterému nemalou měrou přispěli i autoři předkládaného příspěvku, se zvýšil zájem o využití hnojení v lesním hospodářství.
Možnosti aplikace hnojivých materiálů v lesnickém sektoru jsou značně široké. Kromě  zvyšování přírůstu lesních porostů lze pomocí hnojení a vápnění odstínit celou řadu negativních antropických vlivů na lesní porosty a lesní půdy. V našich podmínkách nebyl prozatím prokázán výrazný ekonomický přínos těchto opatření, proto hlavní oblastí aplikace  zůstává využití na degradovaných lokalitách a v imisních oblastech. Přes zájem praktické sféry a řadu výsledků lesnického výzkumu však dosud není zajištěn mechanizmus optimálního využití zmíněných opatření chemické meliorace v lesním hospodářství. Samostatnou oblastí zůstává péče o půdní úrodnost v lesních školkách.
Mezi množstvím ostatních hnojiv, ať již klasických nebo vyvinutých se zřetelem na specifické potřeby lesního hospodářství, hrají jednu z nejvýznamnějších rolí i hnojiva řady SILVAMIX®, vyvíjená a distribuovaná firmou ECOLAB Znojmo spol. s r.o. Jejich výhodou je pomalé rozpouštění a uvolňování živin a rovněž možnost dodávat je v různé formě, konkrétně prozatím práškové nebo ve formě hnojivých tablet či briket o volitelné velikosti a obsahu živin. Zájem o hnojiva řady SILVAMIX® podle poznatků autorů studie mezi lesnickou veřejností roste a k tomu přispívají i první kladné výsledky, které je možno předložit ke kritickému posouzení. Na rozdíl od řady jiných produktů se prokázaly deklarované vlastnosti a schopnost hnojiva přispět k dosažení stanovených cílů.
Předkládaný příspěvek uvádí výsledky získané vyhodnocením experimentů v období 1997 – 2000 na souboru vybraných ploch. Spektrum založených experimentů sledovaných naším pracovištěm je mnohem širší a výsledky z dalších lokalit budou prezentovány postupně – zejména poznatky z lesních školek. V dané fázi jsou dokumentovány účinky hnojiv řady SILVAMIX® na růst a vývoj kultur lesních dřevin při výsadbě stanovištně náročných dřevin, v imisních oblastech a při odstraňování důsledku tzv. žloutnutí smrku.
Z uváděného souboru pěti výzkumných ploch v tabulce 1 zahrnují první dvě problematiku podpory stanovištně náročnějších dřevin (Babín – Žďárské vrchy, lesy Dr. Kinského, Viničná – Jizerské hory, LS Nové Město pod Smrkem), plocha Jizerka je na extrémní imisní holině vrcholového fenoménu Jizerských hor a poslední dvě plochy, s problematikou žloutnutí smrku, jsou na území II. zóny NP Šumava
Tabulka 1:Lokalizace a základní charakteristiky výzkumných ploch

 

Čí­slo a název pokusné plochy 1
Babín 3
2
Viničná
3
Jizerka
4
U kanálu
5
Trojmezná
Porost 330 C12 429 B00 257 B7 37 F3 49 A1
Nadm. výška (m) 580 500 960 920 1230
Lesní typ 5K8 5K3 8K2 7O1 8K7
Půdní typ Kambizem Kambizem Podzol Pseudoglej Podzol
Dřevina Jdo BK SM SM SM
Rok založení kultury/Věk 1990 - 91 1994 1994 44 (1994) 107 (1994)
Rok založení experimentu 1997 1997 1997 2000 2000
Varianty S-tablety
S-prášk.f.
K
S-tablety
S-prášk.f.
K
S-tablety
A
K
S-prášk.f.
K
S-prášk.f.
K
Poznámka Podsadba
Clona cca 50 %
Zemní­k   Holina   Ruční
100 kg N/ha
Ruční
100 kg N/ha

 

Pozn.: S - SILVAMIX®, A - amfibolit, K - kontrola

 


Plocha Babí­n 3

 

Na první ze sledovaných ploch se vliv hnojiv projevil velice výrazně. Tabulka 2 dokumentuje vývoj výšek, tabulka 3 pak velikost výškového přírůstu studovaných kultur. Obě ověřované formy hnojiva, prášková SILVAMIX®Mg a tabletovaná SILVAMIX®Forte, statisticky významně podpořily výškový přírůst sazenic o 5 cm již v prvním roce, mezi sebou se pak jejich vliv prakticky nelišil. Ve druhém roce se příznivý účinek obou forem, a zejména pak formy práškové, ještě zvýraznil. Rozdíly tak vzhledem ke kontrole dosáhly až 25 cm. V případě této plochy je možno účinnost obou typů hodnotit velice významně, zejména pak práškové formy hnojiva SILVAMIX®. Od roku 1999 se vliv obou forem hnojiva SILVAMIX® již výrazně neliší, značně vyšší hodnoty přírůstu jsou pozorovány vzhledem ke kontrole. Vysokou účinnost tabletované formy je zatím možno přisoudit především vyšší koncentraci živin, zejména pak dusíku. Tento předpoklad pak je ověřován listovými analýzami, vyhodnocení obsahu živin právě probíhá.

Vliv hnojiv řady SILVAMIX ® na ploše Babín 3 je možno hodnotit vysoce pozitivně. Jeho účinnost je podmíněna vysokou náročností jedle obrovská – ( Abies grandis) na úrodnost stanoviště a deficitem živin na sledovaném stanovišti.

 

Tabulka 2:Vývoj výšek výsadeb na ploše Babín 3

 

Varianta H 96 H 97 H 98 H 99 H 00 H 01
cm cm cm cm cm cm
Kontrola 59,3 79,6 a 107,0 a 136,8 a 174,1 a 218,3 a
Silvamix® tabl. 66,1 90,8 b 129,1 b 171,5 b 220,7 b 280,8 b
Silvamix® práš. 63,6 88,0 ab 133,8 b 176,5 b 225,2 b 283,8 b

 

Pozn.: H - prům. výška, různé indexy indikují statisticky významné rozdíly

 

Tabulka 3:Výškový přírůst výsadeb na ploše Babín 3

 

Varianta IC 97 IC 98 IC 99 IC 00 IC 01
cm cm cm cm cm
Kontrola 19,4 a 27,4 a 31,8 a 37,3 44,2
Silvamix® tabl. 24,8 b 38,3 b 45,0 b 49,2 60,1
Silvamix® práš. 24,3 b 46,6 b 40,7 ab 48,7 58,6

 

Pozn.: IC - výškový přírůst počítaný

 


Plocha Viničná

 

Plocha Viničná představuje devastované stanoviště narušené těžbou zeminy. Lokalita tak byla zbavena humusu a v něm poutaných živin, náročný buk byl sázen do sterilní minerální zeminy. Plocha je navíc vystavena poměrně silnému imisnímu zatížení, byť se nachází v jinak stanovištně poměrně výhodných podmínkách. Zde vedla aplikace hnojiv řady SILVAMIX® k okamžitému zvýšení výškového přírůstu a zlepšení stavu kultury. Jako příznivá se ukázala především varianta s práškovou formou, živiny tak byly podstatně rychleji k dispozici pro výsadby strádající v důsledku deficitní výživy (tabulka 4). Od roku 1999 až do současnosti (2001) je průměrná výška sazenic a jejich průměrný roční výškový přírůst na této variantě nejvyšší a rozdíly oproti ostatním variantám jsou statisticky signifikantní. Kontrola a tabletová forma hnojiva vykazovaly v průběhu sledování srovnatelné výsledky. Zatímco v letech 1999 a 2000 byla o něco lepší kontrola, v roce 2001 došlo k obratu a tabletová forma hnojiva již vykazuje lepší výsledky, zatím však statisticky neprůkazné.

Prášková forma se tak projevila jako vysoce účinná při zvyšování prosperity výsadby. Plochy je nutno od počátku zakládat v podmínkách, umožňujících reprezentativní srovnání – v jiném případě jsou výsledky málo relevantní.

 

Tabulka 4: Výškový růst (H) a přírůst (I) sazenic na ploše Viničná

 

Varianta n97 H97 H98 H99 H00 H01 I99 I00 I01
Kontrola 91 82,5 a 102,5 a 127,7 b 138,2 b 154,6 b 16,7 b 16,0 b 19,9 ab
Tablety 102 87,4 ab 103,9 a 118,7 b 136,9 b 164,9 b 16,1 b 12,5 ab 23,0 ab
Prášková forma 95 93,9 b 106,1 a 129,9 b 161,7 c 203,7 c 22,6 c 23,6 c 43,7 c

 

Pozn.: n – počet jedinců varianty, I – výškový přírůst měřený

 


Plocha Jizerka

 

Na lokalitě Jizerka byla kultura smrku ztepilého vysazena v roce 1994 na jaře počátkem května v pravidelném sponu 2 x 1 m na celkem 9 ploškách. Při výsadbě byly dvě trojice plošek ponechány bez dalších opatření a na jedné trojici, tj. ve trojím opakování, byl aplikován jemně mletý amfibolit, původem z Choltic u Čáslavi, v množství 2 kg k jedné sazenici. Meliorační materiál byl přimíšen do zeminy v prostoru jamky těsně před výsadbou. V r. 1997 na jaře byl na další trojici plošek aplikován SILVAMIX®Forte v dávce 4 tablety po 10 g na sazenici. Pomocí sazeče byly tablety vpraveny asi 15 cm hluboko ve vzdálenosti 30 cm od sazenic. Výsledky měření do období dvou následujících vegetačních sezón po aplikaci hnojiva SILVAMIX® uvádí tabulka 5.

  Tabulka 5: Vývoj kultury smrku na ploše Jizerka

 

Variant n92 n93 n94 n95 n96 n97 n98a n98b      
H92 H93 H94 H95 H96 H97 H98 H98b H99 H00 H01
K 135 134 134 125 125 115 107 86      
16,3 33,2 39,0 44,0 44,0 a 51,1 a 61,3a 63,7 72,2a 82,4a 100,7a
A 138 138 139 138 138 135 128 99      
16,2 33,3 39,0 41,7 47,0 b 55,8 b 68,4b 70,5 80,5b 93,0b 113,4b
S 134 134 134 124 118 112 110 83      
17,8 35,2 39,9 42,2 46,2ab 53,7ab 68,1b 67,6 80,9b 95,2b 114,9b

 

 

 

Jak je z výsledků patrné, dva roky po aplikaci amfibolitu byly pozorovány statisticky významně vyšší přírůsty sazenic na této variantě (3 cm). Varianta s budoucí aplikací hnojiva SILVAMIX® byla na úrovni kontroly, obě varianty představovaly homogenní soubor bez aplikace melioračních materiálů.. Použití hnojiva SILVAMIX®se v prvním roce neprojevilo, což v těchto extrémních podmínkách není nic překvapujícího. Druhým rokem již byly rozdíly mezi kontrolou a variantou přihnojenou tabletami statisticky významné (H98a - u H98b se jedná o vyloučení jedinců poškozených při ožínání). Rozdíly vzhledem ke kontrole činily zhruba 7 cm (během dvou let), varianty s aplikací amfibolitu a hnojiva SILVAMIX® se přitom jevily jako vyrovnané přes to, že amfibolit byl aplikován o 3 roky dříve. Také zde stojí za zaznamenání prakticky nulová úmrtnost sazenic v prvních letech po výsadbě na ploše meliorované amfibolitem.

Od roku 1999 je varianta s hnojivem SILVAMIX ® nejpřirůstavější. Vyrovnala náskok varianty s aplikací amfibolitu a třebaže rozdíly nejsou statisticky signifikantní, dosáhla nejvyšší průměrnou výšku.

Aplikace hnojiva řady SILVAMIX ® se tak jeví jako levnější a přírůstově výhodnější varianta. Navíc je i šetrnější k prostředí, jelikož se aplikuje menší množství cizorodých látek. Využití mouček bazických hornin je přitom považováno za „přátelské ( environmentally friendly )“ k životnímu prostředí.
 
V případě bodové aplikace hnojiv je speciálně u smrku nutno zmínit významnou skutečnost: kořenové systémy sazenic již třetím rokem výrazně přesáhnou obvod korunky a bodové přihnojení konkrétné sazenice se tak stává problematickým. Z tohoto hlediska je vhodné zvolit jiný způsob přihnojení nebo hnojivo aplikovat maximálně ve druhém roce, v případě pomalu působících hmot pak v roce výsadby.

 


Výsledky aplikace hnojiva SILVAMIX® ve II. zóně NP Šumava

 

TVP byly založeny na území LS Stožec, ve II. zóně NP Šumava. Dlouhodobě se zde projevuje fenomén žloutnutí, který však dosud nedosáhl kritického rozsahu. Na druhé straně na německé i rakouské straně Šumavy je založena řada experimentů, dokládajících úspěšné aplikace chemické meliorace při odstranění příznaků poškození lesních porostů tzv. novodobým poškozením lesů.

Na hnojených variantách byla aplikována hnojiva řady SILVAMIX® (SILVAMIX®Mg) v létě 2000, manuálně, v dávce 100 N/1 ha. Jednotlivé plochy mají výměru 50 x 50 m (0,25 ha) a je na nich každoročně v podzimním období stanoveno olistění a určen rozsah žloutnutí (tabulka 6).

 

Tabulka 6: Procento olistění a žloutnutí na plochách LS Stožec v letech 1998 - 2001

 

Rok 1998 1999 2000 2001
Charakte- ristika Olistění Žloutnutí Olistění­ Žloutnutí Olistění­ Žloutnutí Olistění­ Žloutnutí
U Kanálu S 79,7 13,0 85,9 9,2 82,0 6,5 83,6 9,2
U Kanálu K 78,3 14,6 84,8 13,3 80,8 15,7 81,4 15,2
Trojmezná S 74,2 17,5 72,2 16,4 72,2 15,5 73,0 9,4
Trojmezná K 76,4 15,0 75,9 14,0 74,8 18,8 74,8 17,0

 

 

Z výsledků šetření vyplývá několik základní trendů. Na klimaticky příznivější lokalitě (U Kanálu) došlo po roce 1998 k průkaznému zlepšení olistění. Po aplikaci hnojiva SILVAMIX® v r. 2000 se stav olistění na této ploše zatím nezlepšil, avšak žloutnutí výrazně pokleslo. Na klimaticky exponované lokalitě (Trojmezná) se stav olistění v průběhu doby sledování jen nevýrazně zhoršoval, respektive stagnoval. V r. 2001 se však na této ploše rozsah žloutnutí výrazně snížil. Přihnojení se tak projevilo příznivě ve zdravotním stavu smrkových porostů, a to již prakticky prvním rokem. Plochy budou samozřejmě sledovány i nadále s tím, že maximum účinků by se teprve mělo projevit v příštích letech. Výsledky prakticky jednoletého působení hnojiv na stav asimilačního aparátu smrků jsou povzbudivé.

 


Závěry

 

Pomalá účinnost sledovaných materiálů a v některých případech extrémní stanovištní podmínky vedou ke značné časové prodlevě mezi aplikací a maximem účinnosti hnojiv. V tom však spočívá i velká výhoda ověřovaných typů: ani při méně odborné aplikaci a v méně přesně odhadnutých poměrech se nelze obávat výraznějších negativních dopadů chemické meliorace na životní prostředí. Lesní ekosystém může lépe využít i v narušených podmínkách pozvolné zpřístupňování živin a obnovit úroveň narušených biocyklů. V kombinaci s dalšími lesopěstebními opatřeními se tak sledovaná hnojiva mohou stát cenným pomocníkem ve zlepšování zdravotního stavu antropogenně narušených lesních porostů.

 

Poznámka:

Tento příspěvek vznikl díky grantové podpoře MŠMT v rámci řešení projektu MSM 414100006 – Lesní hospodářství v ekonomicky a ekologicky limitních podmínkách(Česká republika)