ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

VYUŽITÍ TABLETOVANÝCH POMALU ROZPUSTNÝCH HNOJIV U VÍCELETÝCH KULTUR

Problematika hnojení a dohnojování víceletých kultur, zejména ovocných a okrasných dřevin, je neustále diskutovanou problematikou. Její řešení je vysoce individuální a závisí na mnoha faktorech (půdní a klimatické podmínky stanoviště, ekologické nároky dřevin, zvolená podnož apod.). Každá rostlina přijímá živiny v průběhu celého vývoje. V různých etapách vývoje ovšem mají rostliny odlišné nároky na živiny. Distribuce živin do jednotlivých orgánů rostliny se rovněž v průběhu vývoje rostliny mění. Příjem živin během vegetace je závislý především na příjmové kapacitě příslušného druhu, popř. odrůdy, na meteorologických podmínkách stanoviště a na fyziologické aktivitě (rozsah fotosyntézy, dýchání, vodní provoz). Tyto faktory ovlivňují taktéž distribuci živin do jednotlivých orgánů rostlin (v souladu s fenologickými fázemi vývoje rostlin). Rostlina přijímá látky potřebné k životním pochodům taktéž z ovzduší (zejména uhlík a kyslík ve formě CO2 a vodík a kyslík ve formě H2O). Živiny, rozpuštěné ve vodě, mohou vnikat do rostliny částečně i povrchem listů, podobně jako plynný oxid uhličitý. Rostlina přijímá živiny nikoliv jako prvky, nýbrž ve formě iontů. Stres, způsobený poruchou v příjmu živin rostlinou, můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

  • prvotní příčina stresu je způsobena zablokováním normální funkce systému výměny energie a hmoty mezi rostlinou a okolním prostředím v rámci ekosystému, např. přeschnutím kořenového balu rostlin. Tím se druhotně naruší plynulý příjem iontů rostlinou pomocí půdního roztoku. Dále nastupuje řetězová reakce. Návrat do původní rovnováhy je proces složitý a může trvat i několik dnů.

  • stres je způsoben nedostatkem či naopak přebytkem některé živiny či nevhodným poměrným zastoupením jednotlivých živin. V prvním případě platí zde zákon minima, tj. rostlina, rostoucí v prostředí, relativně a v globálu dobře zásobeném živinami, jeví příznaky nedostatku, které jsou většinou pro danou živinu typické. Tento jev nemusí vždy nastat pouze vlivem přehnojení, ale souvisí i s vývojem klimatických faktorů.

 

Zásobní, pomalu rozpustná hnojiva dovolují zjednodušení systému hnojení. Celková dávka hnojiva se zapraví do substrátu na počátku vegetace a díky malé rozpustnosti nehrozí nebezpečí přehnojení. Doba působení je závislá na typu a dávce hnojiva, na vlastnostech půdy a klimatických podmínkách. Pomalu působící hnojiva můžeme rozdělit na tři základní typy:
  • biologicky rozložitelné organické sloučeniny
  • hnojiva vzhledem ke svému chemickému složení těžko rozpustná ve vodě a uvolňující živiny pozvolným rozpouštěním nebo hydrolýzou
  • vodorozpustná hnojiva obalená či kapslovaná různými látkami brzdícími jejich rozpouštění.

 

Ze zahraničních zásobních hnojiv se u nás v současné době prosazuje granulované zásobní hnojivo řady Osmocote, vyráběné ve formě granulí, které jsou obaleny přírodním voskem. Tento organický materiál - vosk - se v půdě rozloží a přítomné živiny mohou být postupně uvolňovány do substrátu. Doba účinnosti je 5 - 14 měsíců. 

Na našem trhu je již několik let neprávem poněkud opomíjené vynikající české tabletované hnojivo řady Silvamix. Jedná se o speciální plná hnojiva s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním živin, určená k hnojení a dohnojování široké škály kultur. Hnojivo bylo původně vyvinuto pro potřeby lesnictví, později byl sortiment rozšířen i na oblast výživy zahradnických a speciálních kultur. V tabulce je uveden celý sortiment řady pomalu rozpustných hnojiv Silvamix, určený pro různé typy kultur a různé typy půd. Pro potřeby širokého zahrádkářského využití je možné doporučit SILVAMIX® Forte jako univerzální typ hnojiva s vyrovnaným obsahem živin. Pro srovnání je v tabulce uvedeno i standardní rychle rozpustné hnojivo Cererit Z.

 

Ná¡zev N
(%)
P2O5
(%)
K2O
(%)
MgO
(%)
Celkem
(%)
SILVAMIX® 10,3 16,4 6,3 5,0 38,0
SILVAMIX®Forte 17,5 17,5 10,5 9,0 54,5
SILVAMIX®MG 8,0 12,0 5,0 15,0 40,0
SILVAMIX®A 17,0 16,5 3,5 11,0 48,0
SILVAMIX®R 10,0 6,0 16,0 6,0 38,0
SILVAMIX®J 4,5 5,5 20,0 5,5 35,5
SILVAMIX®W 10,0 13,0 16,0 14,5 53,5
Cererit Z 10,0 9,0 14,0 1,3 34,3

 

Tabletovaná hnojiva řady Silvamix obsahují živiny v pomalu působící formě. To je zvláště významné u dusíku, jehož dobře rozpustné sloučeniny se z jiných hnojiv vyplavují. Tabletované hnojivo v důsledku obsahu pomalu rozpustných živin a malého měrného povrchu zásobuje rostliny živinami v závislosti na chemismu, biologické aktivitě půdy a vláhovém režimu po dobu dvou (dle našich zjištění až tří) let. V případě použití tabletovaných hnojiv se na mechanismu výživy významnou měrou podílí rovněž chemotropismus rostlin, což je schopnost měnit směr růstu kořenů v závislosti na chemickém složení půdy. V praxi to znamená, že nově vyrostlé kořeny obklopí tabletku hustou spletí vlásečnicových kořenů, čímž vytvoří předpoklady pro maximální využití živin. Osmotické hodnoty půdního prostředí při použití tablet jsou několikanásobně nižší, než při použití stejného množství standardních vodorozpustných hnojiv, proto je možno aplikovat tabletovaná hnojiva SILVAMIX® i k citlivějším rostlinám.

 

Pokusy se sledováním využití tabletovaných hnojiv Silvamix v zahradnictví byly prováděny na pozemcích Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty MZLU v letech 1991 – 1998. Experimenty byly prováděny u širokého spektra trvalých kultur (ovocné dřeviny na trvalém stanovišti, okrasné a ovocné dřeviny ve školce, lesní dřeviny, jahodník, pokojové rostliny), různými technologiemi pěstování (volná půda, kontejnery, květináče, pěstební substráty, aplikace na povrch půdy, do půdy, aplikace tablet, drti i emulze), i v různých půdních a klimatických podmínkách (stanoviště Lednice, Brno, Žabčice, Bouzov).

 

Při celkovém hodnocení vykonaných sedmiletých experimentů se potvrdil fakt, že hnojiva řady SILVAMIX® jsou na srovnatelné úrovni se špičkovými zahraničními výrobky. Pokusy potvrdily dlouhodobý optimální účinek hnojiva na rostliny. Aplikovaná hnojiva např. kladně ovlivnila dynamiku růstu letorostů u dřevin. Přes větší nárůst letorostů nebylo zaznamenáno větší poškození v zimním období oproti kontrole v důsledku špatného vyzrávání letorostů. U jahodníku byla zaznamenána vyšší úroda ovlivněná vyrovnanější výživou. Pokojové rostliny ozdobné listem nevykazovaly žádné příznaky nedostatku živin. Sledované rostliny lépe odolávaly stresovým podmínkám, zejména teplotním a vlhkostním výkyvům. Kořenová soustava byla hustší, kvalitnější, větší stupeň prokořenění. Při porovnání aplikace tablet na povrch a do půdy nebylo zjištěno výrazného rozdílu. Po aplikaci hnojiv ani v průběhu pokusů nebylo zjištěno žádné fytotoxické poškození rostlin. Na základě zkušeností s jinými tabletovanými hnojivy je možné konstatovat, že hnojiva mají velmi dobře vyřešenou vazbu prvků s pozvolným uvolňováním do půdy, což je významné zejména u dusíku - hledisko "popálení kořenů" při přímém styku s hnojivem či při rychlém uvolňování a nebezpečí předávkování dusíkem v prvním roce po aplikaci (špatné vyzrávání dřeva a následné poškození v zimním období), v dalším roce pak následný nedostatek dusíku (po vyplavení). Optimální výživa, zajištěná hnojivy SILVAMIX® v kombinaci s látkami, ovlivňujícími příznivě vodní režim v půdě či substrátu (např. hydroabsorbenty TerraCottem či Gefa Fabrosan) může napomoci k racionálnějšímu využití aplikovaných hnojiv rostlinami. Přesto, zejména při technologii pěstování dřevin, náročnějších na výživu, mimo volnou půdu (intenzivní závlaha, velmi propustný substrát, časté stresové situace, způsobené výkyvy abiotických faktorů), doporučujeme věnovat pozornost preventivnímu dohnojení lehce přístupným dusíkem na počátku druhého roku vegetace.

 

Lednice, 1999