ovoceUREADUR 90TE detaillekninIMG_07740124148SILVAFERT 80TE0124219021020121360124224tablety 40124230Fotolia_87047461_M-ruzerajcataFotolia_65915395_M-dub-vetveFotolia_83659903_M-lipaFotolia_65566013_M-kytkytablety 3

ZPRÁVA O ZKOUŠKÁCH PROVEDENÝCH V R. 1997 SAMOSTATNÝM PRACOVIŠTĚM PŮDOZNALECTVÍ A HNOJENÍ VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU LESNICKÉHO NA VYLOSOVANÝCH STANOVIŠTÍCH S HNOJENÍM SMRKU OBEC. A BUKU OBYČ. HNOJIVÝMI TABLETAMI SILVAMIX®MG V NADLESNICTVÍ SZKLARSKA PORĘBA

LASY PAŃSTWOWE
DYREKCJA GENERALNA LASÓW
PAŃSTWOWYCH
00-922 WARSZAWA, ul. Wawelska 52/54
POLSKA
Tel./Fax 25-09-86

ZZ-717/W/7/97
Warszawa 8.10.1997

RNDr. Vlastimil Martinů
ředitel
ECOLAB Znojmo s.r.o.,
Janského 11
669 02 ZNOJMO
Česká republika

 

Generální ředitelství polských Státních lesů v návaznosti na část III, bod 3 uzavřené dohody o spolupráci o pokusné aplikaci  speciálního hnojiva SILVAMIX® ve státních lesích zasílá průběžnou zprávu o výsledcích zkoušek provedených samostatným pracovištěm půdoznalectví a hnojení polského Výzkumného ústavu lesnictví na vylosovaných stanovištích s hnojením smrku obecného (Sm) a buku obyčejného (Bk) tabletami hnojiva  SILVAMIX® MG v nadlesnictví Szklarska Poręba.

 

S úctou

 

mgr.inż. Zygmunt Rozwałka
Zástupce gen.ředitele státních lesů
pro hospodaření s lesem
 
Příloha-zpráva 2 výtisky

 

Na vědomí:
1. Regionální Dyrekce Lasów Państwowych ve Wroclavi
2. Nadlesnictví Szklarska Poręba

Dr inź. R.J. WALENDZIK

 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNICKÝ, Oddělení půdoznalectví a hnojení, Sękocin Las, RASZYN, POLSKO

 

Sazenice smrku a buku různého stáří byly hnojeny hnojivými  tabletami SILVAMIX® MG. Po prvním vegetačním období byla provedena měření výškových přírůstků. Výsledky měření prokázaly různorodé, avšak vždy pozitivní efekty hnojení ve vztahu ke kontrole.
Hnojení bylo provedeno  na 7 vylosovaných stanovištích, v množství 4 tablety (á 10 g) k sazenici. Stanoviště se nacházejí v klimaticky těžkých podmínkách a půda je na nich silně poškozená a kyselá.
Rok 1997 patřil  k rokům s velkým množstvím srážek, zejména v horách v oblasti Sudet, kde leží Szklarska Poręba a kde se provádělo hnojení hnojivem SILVAMIX® MG. Tato skutečnost mohla ve velké míře zesílit hnojivý efekt.
Přírůsty rostlin způsobené hnojením v prvním vegetačním období po aplikaci hnojiva jsou uvedeny níže a je nutno je hodnotit jako úvodní. Přesnější obraz efektů hnojiva SILVAMIX® MG na růst lesních rostlin bude možné předložit  po ukončení dvouletých pozorování t.j. v roce 1998. 

Stanoviště 1
Výškový přírůstek v r. 1997  hnojeného 4 letého smrku sázeného v roce 1996 je vůči kontrole průměrně o 56,4 % větší. (test 12,2 cm, kontrola 7,8 cm).

 

Stanoviště 2
Výškový přírůstek v r.1997  hnojeného 4 letého smrku sázeného v roce 1996 je vůči kontrole průměrně o 47,9 % větší (test 10,5 cm, kontrola 7,1 cm).

 

Stanoviště 3
Výškový přírůstek v r. 1997  hnojeného 5 letého smrku sázeného v roce 1995 je vůči kontrole průměrně o 44,6 % větší (test 12 cm, kontrola 8,3 cm).

 

Stanoviště 4
Výškový přírůstek v r. 1997   hnojeného 8 letého smrku sázeného v roce 1992 je vůči kontrole průměrně o 34,8 % větší (test 31,4 cm, kontrola 23,3 cm).

 

Stanoviště 5
Výškový přírůstek v r. 1997  hnojeného  4 letého  buku sázeného   roce 1996 je vůči kontrole průměrně o 60,5 % větší (test 13,0 cm, kontrola 8,1 cm ).

 

Stanoviště 6
Výškový přírůstek v r. 1997  hnojeného 4 letého buku sázeného v  roce1996 je vůči kontrole průměrně o 58,0 % větší (test 16,6 cm, kontrola 10,5 cm).

 

Stanoviště 7
Výškový přírůstek v r. 1997  hnojeného 5 letého buku sázeného v roce 1995 je vůči kontrole průměrně o 43,0 % větší (test 12,3 cm, kontrola 8,6 cm).

 

Měření výšek a jejich procentická vyjádření u  kontrolních sazenic a sazenic hnojených  hnojivem SILVAMIX® MG ukazují, že výrazně vyšší přírůsty rostlin v prvním roce po pohnojení jsou u mladších sazenic. Přírůsty rostlin způsobené hnojením se u sledovaných sazenic smrku a buku snižují  v závislosti na jejich stáří.
Na základě sledování barvy kontrolních sazenic smrku a buku lze usuzovat na nedostatek živin (žlutý odstín). Po přihnojení hnojivem SILVAMIX® MG došlo k výraznému zazelenání rostlin.
Komplexní obraz efektivnosti hnojiva SILVAMIX® MG na lesní  výsadby v oblasti ekologického ohrožení nadlesnictví Szklarska Poręba bude možné předložit až po vyhodnocení výsledků většího množství experimentálních stanovišť v 10 nadlesnictvích.
Ke zprávě jsou přiloženy fotografie dokumentující efekty přírůstu sazenic hnojených hnojivem SILVAMIX®  MG  proti nehnojené kontrole v roce 1997.

 


 

Maximální přírůstkové efekty v r. 1997 rok po pohnojení Silvamixem MG sazenic Sm a Bk

 

133ascz 133bscz
Foto 1. - 5letá Sm - kontrola Foto 2. - 5letá Sm po pohnojení­ Silvamixem MG
   


134ascz 134bscz
Foto 3. - 4letá Bk - kontrola Foto 4. - 4letá Bk po pohnojení Silvamixem MG
   


 

Waršava-Sękocin, září 1997